www.bnusicsbanja.edu.rs

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
Home О школи Статут 2011

Статут 2011

На основу члана 47. и 57. а у вези члана 172. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”) бр. 72/09 и 52/11, Школски одбор на својој седници од 14.10.2011. усвојио је

С Т А Т У Т

Средње школе "Бранислав Нушић" Сокобања

(пречишћени текст)

I. Основне одредбе

Члан 1.

Статут је основни општи акт Школе којим се уређују: организација, начин рада, руковођење и управљање, поступање органа Школе ради обезбеђивања остваривања права ученика, заштите и безбедности ученика и запослених и мера за спречавање повреда забрана утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, начин објављивања општих аката и обавештавања свих заинтересованих страна о одлукама органа Школе и друга питања, у складу са законом.

Члан 2.

Начин обављања делатности образовања и васпитања прописан је Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњој школи.

Члан 3.

Школа је правно лице са статусом установе која обавља образовно-васпитну делатност стручне школе за два подручја рада и гимназијом природно-математичког смера и општег смера којим се остварују права грађана у области средњег образовања у складу са Уставом, законом и овим Статутом.

Школа је основана решењем Скупштине општине Сокобања бр. 01-5137/1-62 од 25.05.1962. године под називом Гимназија "Бранислав Нушић" Сокобања.

Ступањем на снагу одлуке о мрежи школа у Републици Србији 26.01.1993. године Република Србија преузима оснивачка права према школи ("Сл. гласник РС" бр.7/93).

Школа је уписана у судски регистар код Окружног привредног суда - сада Трговинског суда у Зајечару под Фи бр. 1028/90 од 28.12.1990. год. и Фи бр. 2938/93 од 01.09.1993. год. под називом Економско-трговинска школа ”Бранислав Нушић” Сокобања, а решењем Фи бр. 19-20/05 од 30.6.2005. под називом Средња школа “Бранислав Нушић” Сокобања.

Школа је уписана у регистар установа које обављају образовно-васпитну делатност Министарства просвете Републике Србије.

Скраћени назив школе је СШ “Б. Нушић” Сокобања.

Седиште Школе је у Сокобањи, у улици Митрополита Михаила бр. 5.

1) Правни положај и одговорност

Члан 4.

Школа је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању делатности образовања и васпитања у складу са законом и средствима са којима располаже.

Школа има право да у правном промету закључује уговоре и предузима правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности.

Школа послује средствима у јавној својини.

2) Заступање и представљање

Члан 5.

Школу заступа и представља директор Школе неограничено.

У оквиру својих овлашћења директор може дати другом лицу пуномоћје за заступање школе у одређеним пословима.

У случају одсутности директора или спречености да обавља своју дужност, директор може пренети своја овлашћења на наставника или стручног сарадника који ће га замењивати у обиму који одреди директор или Школски одбор (заменик директора).

Овлашћење из предходног става може дати и Школски одбор, уколико директор није у могућности да одреди свог заменика.

Члан 6.

Школу потписују њени заступници тако што уз фирму Школе додају свој потпис, као и друга лица у границама својих овлашћења.

3) Делатност Школе

Члан 7.

Школа обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног плана и програма средњег општег образовања које у принципу представља степеницу ка вишем и високом образовању (гимназија) и средње стручне школе у којима је наглашена предметна специјализација и обука из области теоријских знања и практичних вештина, повезаних с постојећим или будућим занимањем, у оквиру два подручја рада и то:

1. трговина, угоститељство и туризам, трећег и четвртог степена стручности, у трајању од три односно четири године.

2. економија, право и администрација, четвртог степена стручности, у трајању од четири године.

У Школи се обавља и образовно-васпитни рад ради остваривања програма оспособљавања у трајању од годину или две године у подручјима рада из става 1. овог члана и специјалистичко образовање у трајању од годину дана за наведена подручја рада.

Члан 8.

Школа обавља и споредне делатности које су у функцији образовања и васпитања као проширену делатност и то под условом да се ученици ангажују у оквиру практичне наставе и да се радом наставника не омета остваривање делатности образовања и васпитања.

Проширена делатност Школе може бити пружање услуга у области образовања, производња, продаја и друге делатности којим се унапређује или доприноси рационалнијем и квалитетнијем обављању образовања и васпитања, као и ради остваривања допунских прихода.

Одлуку о проширењу делатности доноси Школски одбор уз сагласност Министарства.

Одлука из претходног става овог члана садржи и план прихода и расхода који ће се остваривати обављањем те делатности, начин ангажовања ученика и запослених и начин располагања и план коришћења остварених средстава сагласно буџетском систему.

Проширена делатност Школе може се обављати и преко ђачке задруге.

Члан 9.

Школа остварује наставни план и програм из подручја рада утврђеним чланом 7. овог Статута на српском језику.

Рад школе је јаван.

Члан 10.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи обављају наставници, стручни сарадници и помоћни наставници.

Управне, нормативно-правне, рачуноводствене и остале административне послове у Школи обављају секретар Школе, рачуновођа и други радници.

Члан 11.

Средства за рад Школе обезбеђују се у складу са законом и другим општим актима.

Школа за свој рад стиче средства из буџета Републике Србије, преко Министарства просвете којима обезбеђује зараде, накнаде и друга примања запослених, социјалне доприносе и отпремнине.

Из буџета се обезбеђује и део средстава за инвестиције, развојне програме и пројекте, стручно усавршавање запослених, такмичења ученика на републичком и међународном нивоу, подршку посебно талентованим ученицима у виду бесповратне новчане помоћи сагласно посебном акту министра.

Школа из буџета општине Сокобања обезбеђује средства за: инвестиције, ивестиционо одржавање, материјалне трошкове, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћи, превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту безбедност ученика и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.

Школа стиче средства и продајом производа или пружањем услуга и сл. у оквиру утврђеног подручја рада у коме образује ученике.

Школа стиче средства донаторством, поклоном, легатом или спонзорством и другим правним послом и користи их на начин утврђен уговором, а воде се на редовном рачуну Школе.

Школа има жиро рачун бр. 840-1586660-35 код Управе за трезор у Сокобањи.

Школа може имати и подрачуне за одређене намене у складу са законом.

4) Печат и штамбиљи Школе

Члан 12.

Школа у свом раду користи печат и штамбиљ.

Печат Школе је округлог облика пречника 32 мм (у даљем тексту: велики печат) са кружно исписаним текстом на српском језику, ћирилицом: Република Србија, називом школе: Средња школа "Бранислав Нушић" у другом кругу, грбом Републике Србије у средини и седиштем Школе - Сокобања у дну печата.

Велики печат служи за оверу веродостојности јавних исправа које издаје Школа и других аката.

Школа има заводни штамбиљ правоугаоног облика величине 50х40мм који садржи: грб и назив Републике Србије, назив Школе, број и датум акта који се заводи и седиште Школе.

Школа има пријемни штамбиљ правоугаоног облика, величине 60х25мм, који садржи назив и седиште Школе, органску јединицу, број, прилог и вредност.

Штамбиљ из претходног става овог члана Школа има два комада, од којих се једним задужује рачуноводство Школе.

Школа може имати и друге необавезне печате и штамбиље које утврде органи Школе, као и печат из става 2. овог члана без грба републике Србије, пречника 28мм означен редним бројем нулом и један којим се задужују секретар и рачуновођа Школе за оверу школске документације, осим јавних исправа.

Члан 13.

Чување и употреба печата и штамбиља поверава се секретару Школе.

Секретар Школе чува печат и штамбиљ на начин који онемогућава њихово неовлашћено коришћење.

5) Забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и страначког организовања

Члан 14.

У Школи су забрањене све активности којима се чини било какав вид дискриминације, по било ком основу, примена насиља, злостављања или занемаривање ученика или запослених.

Под дискриминацијом лица или група лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика, повлађивање или давање првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика или запосленог.

Занемаривање или немарно поступање представља пропуштање школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика.

Под физичким насиљем, у смислу одредаба Закона и овог Статута, сматрају се:

- физичко кажњавање ученика од стране запослених и других одраслих особа;

- свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног повређивања ученика или запосленог;

- насилно понашање запосленег према ученицима или запосленим лицима, као и ученика према другим ученицима или запосленим лицима.

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности школе.

У Школи је забрањен сваки облик злостављања и насиља у смислу одредаба Статута, од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником или другим запосленим лицима.

Према ученицима који врше повреде обавеза могу се примењивати само оне мере које су утврђене законом и овим Статутом.

Препознавање активности из става 1. овог члана и начин поступања у тим ситуацијама прописани су законом и подзаконским актима које доноси министар просвете.

У Школи није дозвољено страначко органозовање и деловање и коришћење простора школе у те сврхе.

6) Осигурање квалитета рада школе

Члан 15.

Ради осигурања квалитета рада у школи се вреднују остваривање циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, развојног плана и задовољства ученика, односно старатеља ученика.

Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање.

Самовредновањем школа оцењује: квалитет програма образовања и васпитања и његово остваривање, све облике и начин остваривања образовног-васпитног рада, стручно усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и васпитање, задовољство ученика и родитеља, односно старатеља ученика.

У самовредновању учествују стручни органи, Савет родитеља, Ученички парламент, директор и Школски одбор.

Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима вредновања, а сваке четврте или пете године у целини.

Извештај о самовредновању квалитета рада школе подноси директор Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору.

Спољашње вредновање рада Школе обавља се стручно-педагошким надзором Министарства и од стране Завода за вредновање квалитета образовање и васпитање.

7) Развојни план школе

Члан 16.

Школа има развојни план.

Развојни план школе јесте стратешки план развоја који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој школе.

Развојни план школе доноси се на основу извештаја о самовредновању и извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада школе.

Развојни план доноси Школски одбор на предлог стручног актива за развојно планирање, за период од три до пет година.

У поступку осигурања квалитета рада Школе вреднује се и остваривање развојног плана.

8) Струковно и стручно повезивање

Члан 17.

Школа може да се повезује и сарађује са одговарајућим школама у земљи и иностранству, ради унапређивања образовања и васпитања и размене искустава.

У функцији унапређивања образовања и васпитања Школа може да се повезује са другим школама у струковна удружења.

Наставници и стручни сарадници могу да се међусобно повезују у стручна друштва.

9) Статусне промене, промена назива, седишта и забрана рада

Члан 18.

Школа може да врши статусне промене, промену назива или седишта.

Одлуку из става 1. овог члана доноси Школски одбор уз сагласност Министарства.

Школа не може да врши статусне промене у току наставне године.

Члан 19.

Управни и стручно педагошки надзор над радом Школе врши Министарство просвете преко просветног инспектора и просветног саветника.

Инспекцијски надзор као поверени посао врше надлежни општински органи управе.

Члан 20.

Када орган задужен за обављање инспекцијског, односно стручно-педагошког надзора утврди да Школа не испуњава прописане услове за рад или не обавља делатност на прописани начин, као и у случају обуставе рада, или штрајка организованог супротно закону одредиће јој рок за испуњење услова, односно отклањање неправилности у обављању делатности и о томе ће обавестити оснивача.

Када Школа не поступи по налогу органа из става 1. овог члана, односно када Школски одбор не обавља послове из своје надлежности, Министарство предузима једну од следећих мера:

1. разрешава директора и поставља вршиоца дужности директора,

2. разрешава дужности Школски одбор и именује привремени,

3. разрешава Школски одбор и директора и именује привремени орган управљања и поставља вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора Школе и привремени Школски одбор дужни су да отклоне утврђене неправилности у року који одреди Министарство.

Вршилац дужности директора и привремени Школски одбор обављају послове из своје надлежности док Министарство не утврди да су испуњени услови, отклоњене неправилности из става 1. овог члана и да су се стекли услови за престанак привремених мера, а најдуже шест месеци.

Ако органи из претходног става не отклоне утврђене неправилности, Министарство забрањује рад Школи.

10) Верификација Школе

Члан 21.

Школа може да почне са радом када се утврди да испуњава законом прописане услове за почетак рада и добије решење о верификацији.

Захтев за верификацију подноси се Министарству просвете у складу са законом, и када школа врши статусне промене, мења седиште, односно објекат, организује рад у издвојеном одељењу, уводи нови образовни профил или остварује нови програм образовања и васпитања.

11) Организација Школе

12) у остваривању образовно - васпитне делатности

Члан 22.

Школа је организована као јединствена радна целина.

Рад у Школи се одвија по кућном реду који доноси директор Школе у складу са календаром образовно- васпитног рада и другим актима.

Члан 23.

Број и структура запослених у Школи уређује се актом о организацији и систематизацији радних места у Школи, у складу са законом, и подзаконским актима Министарства просвете и другим општим актима.

13) Програм образовања и васпитања

Члан 24.

Средње образовање и васпитање остварује се на основу школског програма донетог на основу Закона о основама система образовања и васпитања “Сл. гласник РС” бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04 и Закона о основама система образовања и васпитања “Сл. гласник РС” бр. 72/09.

14) Образовно васпитни рад

Члан 25.

Наставни планови који се у Школи остварују садрже: обавезане, изборне и факултативне предмете по разредима.

Наставни план из става 1. овог члана садржи и облике образовног-васпитног рада (редовна, допунска и додатна настава и др.), годишњи и недељни фонд часова по предметима и облицима образовног-васпитног рада, а може да садржи и модуле самосталне или у оквиру предмета са фондом часова.

Изборни предмет (верска настава или грађанско васпитање) бира се при упису у први разред и може се мењати у току школовања, али само на почетку школске године.

Члан 26.

Обавезни облици образовно-васпитног рада за редовне ученике су:

1. теоријска настава која може бити: редовна, допунска и додатна и др,

2. практична настава,

3. вежбе.

Додатни рад се остварује за ученике који постижу изванредне резултате и показују интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета.

Допунски рад се остварује са ученицима који заостају у савлађивању програма из појединих наставних области.

Пракса и практични рад се остварују када су одређени наставним планом и програмом.

Припремни рад се остварује за ученике који се због болести или зато што није организована редовна настава упућују на полагање разредног испита.

Друштвено-користан рад се остварује ако се у току школске године укаже потреба за њим.

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ванредне ученике могу бити:

1. настава (ако се за њу ученици изјасне при упису),

2. припремни рад ради полагања испита,

3. практичан рад и

4. консултативно-инструктивни рад.

Практичну наставу и праксу школа остварује у сарадњи са предузећима, установама и другим организацијама у време, на начин и под условима који се утврђују међусобним уговором.

Члан 27.

Факултативни облици образовно-васпитног рада су:

1. настава из предмета потребних за даље школовање, стручно оспособљавање или развој ученика и

2. ваннаставни облици:

· екскурзије,

· хор,

· културно-уметничке активности,

· техничке и проналазачке активности,

· хуманитарне активности,

· спортско-рекреативне активности и

· друге активности које помажу развоју личности ученика.

Факултативни облици образовно-васпитног рада обавезни су за све ученике који се за њих определе.

15) Школски програм

Члан 28.

Средње образовање и васпитање остварује се на основу школског програма.

Школски програм на основу наставних планова и програма доноси Школски одбор у складу са законом, по правилу сваке четврте године.

Школски програм припрема стручни актив за развој школског програма.

О предлогу школског програма прибавља се мишљење Савета родитеља, Ученичког парламента и Министарства просвете на планирана новчана средства за реализацију програма.

Члан 29.

За ученике са посебним потребама, као и за ученике са посебним способностима Школа може донети индивидуални образовни план, у складу са законом.

Члан 30.

Настава као основни облик образовно-васпитног рада Школе, изводи се по одељењима. Одељење се састоји по правилу до тридесет ученика.

Одељење не може имати мање од 15 ученика.

Број ученика у одељењу изузетно може бити већи уз одобрење министра просвете.

Члан 31.

Настава се у одељењу изводи према распореду часова који доноси директор Школе.

16) Школска година

Члан 32.

Наставни план и програм остварује се у Школи за школску годину која почиње 1. септембра а завршава се 31. августа наредне године према Календару који утврђује Министарство просвете.

Члан 33.

Настава се изводи у две смене по правилу.

У првој смени 8:00 до 14:00 часова, а у другој смени од 13:15 до 19:00 часова.

17) Програм огледа

Члан 34.

Школа може да изводи оглед ради провере вредности нових садржаја, облика, метода, организације рада и наставних средстава и опреме.

Одобравање огледа врши и наставни план и програм огледа доноси Министарство просвете, у складу са законом.

Члан 35.

Наставни план и програм остварује се у пет наставних дана седмично, са до 31 часа седмично за гимназију и до 33 часова за стручне школе.

Остале образовне активности предвиђене годишњим планом рада остварују се и радним суботама.

18) Годишњи план рада

Члан 36.

Образовно-васпитни рад у току школске године планира се и организује Годишњим планом рада и школским календаром.

Годишњи план рада Школски одбор доноси до 15. септембра текуће године.

Саставни део годишњег плана рада чине планови рада наставника и стручних сарадника.

Члан 37.

Образовно-васапитни рад остварује се у учионици, кабинету, школској радионици, погонима или просторијама привредних, услужних и других организација, у просторијама установа, радионицама производних и услужних занатских радњи у фискултурним салама и полигонима.

19) Остваривање школског програма

Члан 38.

За остваривање практичне наставе, праксе или практичног рада у другој производној, односно услужној организацији, установи или занатској радњи, Школа уговором утврђује посебне услове.

Уговор из става 1. овог члана садржи: где ће се овај облик васпитног рада остваривати, ко ће учествовати у његовом остваривању, начин обезбеђивања заштите на раду, евентуалне ученичке награде за рад или друге погодности уколико постоје (топли оброк, радно одело, превоз и сл.), време трајања уговора као и друге споредне елементе условљене специфичношћу организације.

Члан 39.

Школа организује додатни рад из свих наставних предмета за ученике који показују посебну заинтересованост, склоност или испољавају изузетне способности као и за ученике који се припремају за такмичења из појединих предмета или области. Овај рад се организује за ученике уколико предметни наставници, или наставници из појединих области утврде да ученик ове садржаје може савлађивати у већем обиму него што је то предвиђено наставним програмом.

Члан 40.

Школа организује допунски рад из свих предмета у којима поједини ученици заостају или показују тешкоће у процесу учења.

Потребу организовања допунског рада утврђује предметни наставник када утврди да ученик испољава тешкоће у учењу и предлаже његово увођење.

Овај рад је обавезан за ученике.

Члан 41.

Школа може организовати припремни рад за ванредне ученике из свих предмета предвиђених наставним планом и програмом у потпуности према наставном плану и програму или у скраћеном облику.

Школа организује припремни рад и за ученика који је због болести упућен на разредни испит из појединих предмета.

Припремни рад износи до 20% од фонда часова предвиђеног у наставном плану за ученике из става 2. овог члана.

Члан 42.

Ваннаставни облици предвиђени у члану 27. став 1. тачка 2. овог Статута утврђују се Годишњим планом рада Школе.

Школа ће вршити увођење ових облика и у току школске године уколико се за то укаже потреба на основу заинтересованости ученика, њихових родитеља или из других оправданих разлога.

II Управљање и руковођење

20) Органи Школе

Члан 43.

Школа има органе управљања, руковођења, стручне и саветодавне органе утврђене законом и овим статутом.

Члан 44.

Директор руководи радом Школе.

Директор је одговоран за законитост рада Школе.

Члан 45.

За директора Школе може да буде изабрано лице које поседује одговарајуће високо образовање стечено на: студијама другог степена (мастер - академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са Законом о високом образовању ''Сл.гласник РС'' бр.76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08, почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године за наставника Гимназије или стручне школе за подручја рада која школа има и педагога и психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе и најмање пет година радног стажа у области образовања и васпитања након стеченог образовања.

Конкурс за избор директора расписује се најкасније 3 месеца пре истека мандата.

Директора Школе на основу конкурса бира Школски одбор по прибављеном мишљењу Наставничког већа Школе.

Одлука са документацијом о изабраном кандидату доставља се министру на сагласност.

Сматра се да је одлука Школског одбора о избору директора донета, односно да је министар дао на њу сагласност ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке не донесе акт којим одбија сагласност.

Шкоски одбор после протека рока из претходног става овог члана доноси решење о избору директора и доставља га учесницима конкурса. Решењем се утврђују и време ступања на дужност, као и обавеза полагања испита за директора, ако изабрани директор нема положен испит.

Учесник конкурса незадовољан одлуком о избору директора установе остварује право на судску заштиту у управном спору.

Ако министар просвете донесе акт којим одбија давање сагласност, Школски одбор расписује нови конкурс.

Директор Школе бира се на период од четири године.

Мандат директора тече од дана ступања на дужност.

О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор.

Испит за директора школе може да полаже лице које испуњава услове за директора и које има доказ о похађаном прописаном програму обуке.

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора.

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року од годину дана од дана ступања на дужност.

Директору који не положи испит у року од годину дана од дана ступања на дужност престаје дужност директора.

Лиценца за директора одузима се директору који је осуђен правоснажном пресудом за кривично дело или привредни преступ у вршењу дужности.

Директору школе мирује радни однос за време првог изборног периода на радном месту са кога је изабран.

Директору школе престаје радни однос ако се у току трајања мандата утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или одбије да се подвргне лекарском прегледу на захтев Школског одбора.

Члан 46.

Директор је одговоран за законитост рада и успешно остваривање образовно-васпитне делатности.

Директор за свој рад одговара Школском одбору и Министру.

Поред одговорности утврђене Законом о средњој школи, осим послова утврђених законом, директор обавља послове и то:

1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе,

2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада,

3) стара се о остваривању развојног плана школе,

4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са законом,

5) сарађује са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима,

6) организује и врши педагошко инструктивни увид и прати квалитет образовно васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника,

7) планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника,

8) предузима мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона о основама система образовања и васпитања и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике,

9) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа,

10) стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о школи у оквиру јединственог информационог система просвете,

11) стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад Школе и ових органа,

12) сазива и руководи седницама Наставничког већа, и педагошког колегијума, без права одлучивања,

13) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у школи,

14) усмерава и усклађује рад стручних органа Школе, сарађује са родитељима ученика,

15) подноси извештаје о свом раду и раду школе Школском одбору, најмање два пута годишње,

16) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, уз сагласност Школског одбора,

17) предузима мере ради извршавања одлука Школског одбора и Наставничког већа,

18) предлаже Школском одбору и Наставничком већу доношење одлука из оквира њихове надлежности,

19) врши распоред предмета на наставнике на предлог стручног већа,

20) именује разредне старешине на предлог Наставничког већа.

21) именује менторе приправницима по прибављеном мишљењу стручног већа

22) одобрава одсуство ученицима из школе до седам дана

23) именује председнике стручних већа по прибављеном мишљењу стручног већа,

24) именује комисије из своје надлежности,

25) расписује конкурс за пријем у радни однос и бира кандидате, а наставнике и стручне сараднике по прибављеном мишљењу Школског одбора и синдиката, осим у законом утврђеним случајевима без конкурса,

26) удаљава запослене до доношења одлуке у дисциплинском поступку,

27) потписује сведочанства, дипломе, уверења, уговоре, и друга акта везана за пословање Школе,

28) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са законом,

29) обавља друге послове који су му законом или општим актом Школе дати у надлежност.

Директор Школе може обављање појединих послова из свог делокруга рада поверити секретару Школе у складу са законом.

Члан 47.

Школски одбор објављује конкурс за именовање директора Школе.

Текст конкурса садржи следеће податке:

1) назив Школе са адресом,

2) посебне услове за именовање директора,

3) рок за подношење пријаве,

4) документацију коју кандидат подноси уз пријаву и

5) обавештење о року у коме ће кандидат бити извештен о резултатима конкурса.

Конкурс за именовање директора објављује се у дневним или службеним гласилима.

Истовремено са расписивањем конкурса именује се конкурсна комисија са мандатом за спровођење конкурсног поступка.

Члан 48.

Рок за подношење пријаве по конкурсу за избор директора износи 15 дана од дана објављивања конкурса.

Уз пријаву кандидат за директора подноси:

1) оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању,

2) одговарајуће уверење о положеном стручном испиту - лиценци у звању које је утврђено у конкурсу,

3) доказ о положеном испиту за директора, ако га је полагао, уверење о радном стажу од најмање 5 година у области образовања и васпитања, уверење о држављанству, лекарско уверење о психичкој, физичкој здравственој способности за рад са ученицима,

4) уверење да не постоји законска забрана за обављање послова директора,

5) биографске податке са прегледом кретања у служби и предлогом програма рада директора.

Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија неће узимати у обзир за разматрање.

Члан 49.

Благовременом пријавом сматра се она која је поднета у року утврђеном у конкурсу.

Благовременом ће се сматрати пријава која је предата препорученом поштом и тада се као дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљку.

Члан 50.

Школски одбор разматра извештај конкурсне комисије уколико седници присуствује већина чланова Школског одбора и ако је прибављено мишљење Наставничког већа.

Одлука о избору донета је потребном већином ако се за исти предлог изјасни више од половине чланова Школског одбора.

Члан 51.

Школски одбор након обављеног гласања своју одлуку о избору директора Школе доставља министру просвете ради давања сагласности у року од три дана од дана доношења одлуке Школског одбора.

Након добијене изричите, односно прећутне сагласности министра Школски одбор доноси закључак о именовању директора и датуму ступања на дужност.

Ако министар, одбије давање сагласности Школски одбор доноси закључак о томе и одлуку о именовању вршиоца дужности директора и расписивању новог конкурса.

21) Вршилац дужности директора

Члан 52.

Вршиоца дужности директора Школе поставља Школски одбор до избора директора, ако директору Школе престане дужност, а није расписан конкурс, или Школски одбор није донео одлуку о избору или министар није дао сагласност на одлуку Школског одбора.

Вршиоца дужности директора поставља министар ако Школски одбор не постави вршиоца дужности директора из става 1. овог члана или не донесе одлуку по поновљеном конкурсу, односно министар не да сагласност на одлуку по поновљеном конкурсу односно министар не да сагласност по поновљеном конкурсу у року од седам дана од дана сазнања за наступање разлога за постављење.

За вршиоца дужности директора Школе може да буде постављен наставник или стручни сарадник у највишем звању, запослен у Школи или другој установи, најдуже шест месеци.

За в.д. директора Школе не може бити постављено лице које у поступку избора директора није добило сагласност Министра просвете.

Вршиоцу дужности директора Школе мирује радни однос на радном месту са кога је постављен за време док обавља ту дужност.

Права, обавезе и одговорност директора Школе односе се и на вршиоца дужности директора.

22) Заменик директора

Члан 53.

Школа може имати заменика директора, који у одсуству директора обавља све послове директора утврђене Статутом школе и другим позитивним прописима.

Заменика директора школе именује директор школе, односно Школски одбор најдуже за мандатни период директора, у ком периоду га може разрешити и именовати друго лице.

Заменик директора може бити лице које испуњава услове за наставника или стручног сарадника са лиценцом.

Заменик директора оверава потпис код надлежног суда и исти депонује код Управе за трезор.

Заменик директора, у времену када обавља послове директора, остварује зараду за своје радно место на које је стално распоређен.

23) Престанак дужности директора

Члан 54.

Дужност директора Школе престаје: истеком мандата, на лични захтев, стицањем услова за мировање радног односа, престанком радног односа и разрешењем. Одлуку о престанку дужности директора доноси Школски одбор из разлога и по поступку прописаним законом.

Школски одбор може да разреши директора дужности пре истека мандата ако је утврђено да:

1) Школа није донела благовремено програм образовања, односно не остварује програм образовања и васпитања или не предузима мере за остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа;

2) Школа не спроводи мере за безбедност и заштиту ученика;

3) директор не предузима или неблаговремено предузима одговарајуће мере у случајевима повреда забрана из члана 44. до 46. Закона и тежих повреда радних обавеза запослених;

4) у Школи није обезбеђено чување прописане евиденције и документације;

5) се у Школи води евиденција и издају јавне исправе супротно закону;

6) директор не испуњава услове из члана 59. Закона;

7) директор не поступа по налогу, односно мери надлежног органа за одклањање утврђених недостатака и неправилности;

8) директор предлагањем незаконитих одлука, непотпуним, неблаговременим и нетачним обавештавањем или сазивањем седница супротно пословнику омета рад Школског одбора и запослених;

9) директор није обезбедио да се у оквиру јединственог информационог система просвете врши благовремен и тачан унос и одржавање ажурне базе података Школе;

10) је у радни однос примио или ангажовао лице ван радног односа супротно закону и општем акту и у другим случајевима, у складу са законом.

Школски одбор разрешава директора дужности ако му се у дисциплинском поступку изрекне мера престанка радног односа због утврђене одговорности за тежу повреду радне обавезе прописане за запослене или се стекне услов за отказ уговора о раду у складу са општим прописима о раду.

Школски одбор разрешава директора дужности пре истека мандата када је коначним актом надлежног органа утврђено да је Школа, односно директор одговоран за прекршај из закона, привредни преступ или кривично дело у вршењу дужности.

Школски одбор разрешава директора дужности по наложеној мери просветног инспектора у року од осам дана од дана пријема налога.

Сматра се да је одлука органа управљања о разрешењу директора донета, односно да је министар дао на њу сагласност, ако у року од 15 дана од дана њеног достављања не донесе акт којим одбија сагласност.

Акт о одбијању сагласности министар доноси ако се у поступку утврди да одлука није донета у складу са законом или се њеним доношењем доводи у питање несметано обављање делатности Школе.

Ако Школски одбор не донесе одлуку о разрешењу директора из става 5. овог члана, може да га разреши министар, у року од 15 дана од дана пријема записника о неизвршеном налогу.

24) Права директора Школе по престанку дужности

Члан 55.

Директор којем је престала дужност остварује права у складу са законом.

Ако нема слободног места у истој или другој школи, лице из става 1. овог члана остаје нераспоређено и остварује право на плату у висини коју је остварило за месец који претходи месецу у коме му је престала дужност, а најдуже шест месеци.

Директору Школе којем је дужност престала разрешењем, а који не може да се распореди на радно место које одговара степену и врсти његовог образовања, престаје радни однос, уз исплату отпремнине, у складу са законом.

Члан 56.

Захтев за покретање поступка ради разрешења директора од дужности мора бити образложен и у писменој форми достављен Школском одбору.

Захтев за разрешење разматра Школски одбор и уколико утврди да постоје основане претпоставке за разрешење дужности директора доноси одлуку и о томе обавештава директора, именује в.д. директора и предузима друге потребне радње у складу са законом.

Овлашћени предлагач за разрешење директора је надлежни државни орган који утврђује чињенице из члана 54. овог Статута и сам орган управљања.

25) Школски одбор

Члан 57.

Орган управљања у Школи јесте Школски одбор.

Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.

Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе.

Школски одбор чине по три истакнута представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља – Савет родитеља, тајним изјашњавањем.

За члана Школског одбора не може да буде предложено ни именовано лице:

1) које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца или које је осуђено за кривично дело насиље у породици, одузимањем малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвњење; за кривично дело примање мита или давање мита; за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање;

2) које би могао да заступа интересе више структура, осим чланова синдиката;

3) чији су послови, дужност или фунгција неспојиви са обављањем послова у органу управљања;

4) које је већ именовано за члана органа управљања друге установе;

5) које је изабрано за директора друге установе

6) у другим случајевима, утврђеним законом.

Скупштина јединице локалне самоуправе одлучује о предлогу овлашћеног предлагача, у складу са законом.

26) Мандат органа управљања

Члан 58.

Чланови органа управљања именују се на четири године.

Поступак именовања чланова органа управљања покреће се најкасније два месеца пре истека мандата претходно именованим члановима органа управљања.

Скупштина јединице локалне самоуправе разрешиће, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника и орган управљања установе, на лични захтев члана као и ако:

1) орган управљања доноси незаконите одлуке или не доноси одлуке које је на основу закона и статута дужан да доноси,

2) члан органа управљања неоправданим одсуствовањем или несавесним радом онемогући рад органа управљања,

3) у поступку преиспитивања акта о именовању утврди неправилности,

4) овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење члана органа управљања због престанка основа по којем је именован у орган управљања,

5) наступи услов из члана 54. став 10. закона.

Изборни период новоименованог појединог члана органа управљања траје до истека мандата органа управљања.

27) Привремени орган управљања

Члан 59.

Министар именује привремени орган управљања установе ако чланове органа управљања не именује јединица локалне самоуправе до истека мандата претходно именованим члановима органа управљања.

Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог.

Члан 60.

Школски одбор:

1) доноси статут правила понашања и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси школски програм, односно програм образовања и васпитања, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) увтрђује предлог финансијског плана за припрему буxета републике и доноси финансијски план Школе;

4) усваја извештаје о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, извештаје о раду директора и о раду Школе.

5) расписује конкурс за директора, бира директора и одлучује о његовим правима и обавезама, даје овлашћење ради замењивања одсуног или спреченог директора, поставља вршиоца дужности директора.

6) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада;

7) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

8) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

9) именује комисије из своје надлежности;

10) одлучује о статусној промени и о промени назива и седишта Школе;

11) одлучује о давању на коришћење односно у закуп школског простора;

12) одлучује о проширености Школе;

13) доноси одлуке по предлозима Савета родитеља, даје одговоре на питања и изјашњава се о ставовима које му упућује тај орган

14) обавља и друге послове у складу са законом и Статутом.

15) У законом утврђеним сличајевима удаљава запосленог са рада уколико то не учини директор;

16) именује чланове стручног актива за развојно планирање;

17) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовома остваривању;

18) даје мишљење за избор наставника и стручног сарадника;

Школски одбор доноси одлуке јавним изјашњавањем, а по потреби може и тајним гласањем.

Седницама Школског одбора присуствују и учествују у његовом раду, два представника ученичког парламента, без права одлучивања, када Школски одбор разматра и одлучује по следећим питањима:(ужи састав).

1) утврђивање предлога финансијског плана Школе за припрему буџета Републике Србије

2) доношење финансијског плана Школе,

3) усвајање извештаја о пословању Школе или годишњег обрачуна;

4) усвајање извештаја о извођењу екскурзија

5) расписивање конкурса и избор директора

6) одлучивање по жалби, односно по приговору на одлуку директора.

Представници ученичког парламента могу присуствовати седницама Школског одбора и по свим другим питањима, без права одлучивања, осим по питањима из следећег става овог члана.

Седницама Школског одбора присуствују и равноправно учествују у његовом раду два пунолетна представника ученичког парламента, када Школски одбор разматра и одлучује по следећим питањима: (проширени састав)

1) доноси Статут, правила понашања и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова.

2) доноси школски одбор, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) разматра поштовање општих принципа остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно васпитног рада;

4) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању.

Представнике ученичког парламента за ужи и шири састав Школског одбора бира ученички парламент на својој првој конститутивној седници на почетку школске године, најкасније до 10. септембра.

Ученички парламент може одлучити да исти пунолетни представници присуствују седницама Школског одбора у ужем и ширем саставу.

Седницама Школског одбора присуствује и представник организације синдиката у школи, без права одлучивања.

За обављање послова из своје надлежности, Школски одбор одговара органу који га именује и оснивачу Школе.

Начин рада Школског одбора ближе се регулише пословником о раду Школског одбора.

Члан 61.

Школски одбор ради и одлучује на седницама.

Седнице Школског одбора сазива и њима председава председник.

У одсуству председника његове послове обавља заменик председника.

Председника и заменика председника одбора бира сам одбор на првој конститутивној седници из својих редова, гласањем на начин који сам одреди, већином укупног броја чланова одбора, сагласно пословнику о раду одбора.

Школски одбор пуноважно ради и одлучује ако седници присуствује и ако се за одлуку изјасни већина од укупног броја чланова Школског одбора.

Члан 62.

На седницама Школског одбора води се записник који садржи: место и време одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова, кратак резиме расправе по појединим питањима и одлуке и закључке донете на седници. Записник подписује председник и записничар. Записник се чува у секретаријату Школе.

На првој наредној седници Школског одбора директор подноси извештај о извршавању одлука.

Члан 63.

Чланови Школског одбора које предлаже Наставничко веће и Савет родитеља бирају се на седници Наставничког већа, односно Савета родитеља Школе тајним гласањем.

Предлог за чланове Школског одбора из реда наставника и стручних сарадника може дати сваки члан Наставничког већа. За кандидата за члана Школског одбора изабраће се лице које добије више од половине гласова укупног броја чланова Наставничког већа, а у Савету родитеља више од половине укупног броја чланова Савета родитеља.

Уколико у првом кругу гласања појединац или ниједан члан Наставничког већа, односно Савета родитеља, не добије потребан број гласова врши се накнадно гласање, а уколико и после накнадног гласања не добију потребну већину поступак избора се понавља, предлажу се нови кандидати.

У случају да се ни у поновљеном поступку избора у смислу одредаба става 3. овог члана не изврши избор кандидата седница Наставничког већа односно Савета родитеља се закључује и заказује нова у року од 5 дана на којој се поступак избора понавља све до избора.

28) Сарадња са родитељима

Члан 64.

Ради разматрања питања од посебног интереса за ученике и резултате њиховог рада Школски одбор и други органи Школе остварују сарадњу са родитељима ученика.

Сарадња са родитељима остварује се непосредним контактом директора, наставника, стручних сарадника и секретара Школе са родитељима ученика, учешћем представника родитеља у Савету родитеља, Школском одбору и другим органима школе као и присуством родитеља на родитељским састанцима.

Одговорни радници Школе дужни су да родитељима пруже потпуне информације које се односе на резултате учења и владања ученика као и на остваривање права ученика у Школи.

У контактима са родитељима радници Школе из става 2. овог члана дужни су да се придржавају општих норми понашања, да поштују личност родитеља и чувају углед Школе.

Члан 65.

Родитељске састанке сазива, припрема и води одељењски старешина.

Родитељски састанци одржавају се према потреби, а планирају се на недељним, месечним и годишњим планом рада одељењског старешине.

Родитељи, ученици, наставници и стручни сарадници по потреби а најмање два пута у току једног полугодишта заједно расправљају и договарају се о питањима остваривања образовно-васпитног рада и дају предлоге и мишљења органима Школе у циљу унапређивања рада одељења.

29) Савет родитеља

Члан 66.

У Школи се образује Савет родитеља као саветодавно тело Школе.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, који се бирају на одељењским родитељским састанцима.

За Савет родитеља изабран је онај кандидат између више кандидата који добије највећи број гласова родитеља, ако родитељском састанку присуствује већина укупног броја родитеља.

Ако родитељском састанку не присуствује више од половине укупног броја родитеља, избор се не може вршити, а родитељски састанак се мора поновити.

Мандат чланова Савета родитеља траје док траје статус редовног ученика, а престаје отказом председнику, завршетком школовања детета родитеља, губљењем статуса редовног ученика, на чије се место бира нови представник у дотичном одељењу.

Поједини чланови Савета родитеља могу бити замењени ако више од три пута неоправдано изостану са седнице Савета родитеља.

Завршетком школовања детета, у смислу става 5. овог члана, сматра се 31.8. текуће године, у којој дете завршава школовање.

Савет родитеља сазива председник, или његов заменик које чланови Савета родитеља бирају на две године, јавним гласањем из својих редова.

За преседника и заменика председника изабрани су они чланови Савета за које се изјасни већина од укупног броја чланова Савета.

Прву конститутивну седницу Савета родитеља сазива директор Школе и истом руководи до њеног конституисања, а будуће сазиве председник претходног сазива.

Председик Савета родитеља може поднети оставку уколико не може да одговори својим обавезама а из истог разлога може га опозвати и сам Савет родитеља јавним гласањем, апсолутном већином.

Административне послове за Савет родитеља обављају органи Школе, а записник са седнице води секретар Школе или лице које Савет одреди.

Члан 67.

Савет родитеља:

1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор,

2) предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге стручне тимове школе,

3) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,

4) учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника,

5) разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању,

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности Школе,

7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља,

8) разматра и прати услове за рад Школе, учење, безбедност и заштиту ученика,

9) учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика,

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештаје о њиховом остваривању,

11) разматра питања о којима органи Школе одлучују и на основу прибављеног мишљења Савета родитеља,

12) доноси пословник о свом раду,

13) разматра и друга питања од значаја за Школу.

Ставови и предлози Савета родитеља имају саветодавни карактер за Школу и могу се упутити Школском одбору, директору и Наставничком већу и другим стручним органима школе.

Уколико Школа не прихвати неки од савета или ставова Савета родитеља директор Школе је дужан да писмено обавести Савет родитеља, преко председника Савета родитеља, односно непосредно на самој седници Савета о разлозима неприхватања савета или предлога у питању.

Члан 68.

Савет родитеља обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и којима могу присуствовати заинтересована лица.

Преседник сазива седнице Савета родитеља писаним путем, најмање три дана пре одржавање седнице, а у хитним случајевима на други погодан начин.

Седнице Савета родитеља сазивају се према потреби, а најмање једном тромесечно.

Седници Савета родитеља дужни су присуствовати или свој изостанак благовремено најавити чланови Савета родитеља.

Седницама Савета родитеља дужни су присуствовати и позвани радници Школе (директор, одељењски старешина, стручни сарадник, секретар) у зависности од питања стављених на дневни ред и пружати помоћ и давати информације од значаја за рад Савета.

Рад Савета родитеља ближе се уређује пословником.

III. Стручни органи Школе, тимови и педагошки колегијум

Члан 69.

Стручни органи Школе су:

1) Наставничко веће,

2) одељењско веће,

3) стручна већа,

4) стручни активи за развојно планирање и развој школског програма,

5) одељењски старешина.

30) 1. Наставничко веће

Члан 70.

Наставничко веће чине:

1) наставници теоријске наставе,

2) наставници практичне наставе,

3) стручни сарадници,

Седницама Наставничког већа могу присуствовати и представници заједнице ученика без права гласа.

Члан 71.

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова.

Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом само уколико седници присуствује више од половине чланова.

Изузетно од одредби става 1. овог члана, ако седеници присуствује више од половине Наставничког већа, одлуке Наставничког већа биће пуноважне ако се за њих изјасни већина присутних.

Уколико седници не присуствује више од половине чланова директор је дужан да исту седницу закаже најкасније у року од три дана.

Чланови Наставничког већа су обавезни да присуствују седницама Наставничког већа и других стручних органа, а у случају неоправданог одсуства чине повреду радне обавезе, због које им се може изрећи дисциплинска мера новчане казне.

За рад Наставничког већа одговара сваки члан већа по принципу личне одговорности, стручности и савесности директору Школе, а директор Школском одбору и Министарству просвете.

Члан 72.

Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор без права гласа.

Седницама Наставничког већа могу присустовати два предтавника ученичког парламента, које парламент бира на почетку школске године, без права одлучивања.

Члан 73.

Када Наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио Савет родитеља потребно је да се омогући и председнику Савета родитеља учествовање у његовом раду.

Члан 74.

Наставничко веће врши следеће послове:

1) утврђује предлог годишњег плана образовно-васпитног рад и стара се о његовом успешном остваривању,

2) стара се о организацији васпитно-образовног рада,

3) разрађује и реализује наставни план и програм,

4) учествује у припремању плана и програма извођења практичне наставе, производног рада и професионалне праксе и врши њихово осавремењивање,

5) разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности и одлучује о мерама за унапређење тог рада, а посебно успеха ученика,

6) именује комисије ради разматрања питања из своје надлежности,

7) предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању појединих задатака,

8) предлаже одељењске старешине,

9) сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и Школе,

10) разматра предлоге разредних старешина, односно одељенских већа о извођењу екскурзија, усваја елаборат о извођењу екскурзија и предлог извештаја о изведеним екскурзијама за Савет родитеља и Школски одбор.

11) одобрава одсуство ученицима дуже од седам дана,

12) разматра извештаје о обављеним испитима,

13) похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисциплинским мерама,

14) разматра и оцењује рад одењењских већа, одељенских старешина и стручних већа, као и наставника и стручних срадника,

15) на иницијативу стручних и одељенских већа, предлаже програм стручног усавршавања и образовања наставника и сарадника и стара се о остваривању тог програма,

16) даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе (наставни планови и програми, уџбеници и др.),

17) утврђује пре почетка школске године списак уџбеника по предметима, који ће се користити наредне школске године, уз предходно мишљење Савета родитеља, и ученичког парламента,

18) предлаже мере за побољшање материјалних услова Школе ради потпунијег васпитно-образовног рада,

19) утврђује предлоге за чланове Школског одбора између више кандидата тајним гласањем,

20) даје мишљење о кандидатима за избор директора Школе, на седници којој присуствују сви запослени и изјашњавају се тајним гласањем, гласачким листићима, које спроводи комисија коју именује Наставничко веће,

21) врши и друге послове одређене законом и овим Статутом, као и задатке које му наложи Школски одбор и директор Школе, у циљу унапређења васпитно-образовног рада,

22) под позитивном мишљењем у смислу тачке 20. става 1. овог члана, подразумева се мишљење до кога се дошло гласањем већином гласова укупног броја чланова Наставничког већа у смислу члана 63, став 2. и 3. овог Статута.

23) под негативним мишљењем подразумева се број гласова мањи од апсолутне већине из претходне тачке.

Наставничко веће на почетку сваке школске године утврђује свој план и програм рада, који улази у састав годишњег плана рада Школе.

Начин рада Наставничког већа ближе се уређује пословником, који доноси Школски одбор.

Члан 75.

О раду Наставничког већа води се записник.

Записник води један од чланова Наставничког већа кога на почетку сваке школске године одрећује директор, као и заменика записничара који води записник у одсуству наставника који је одређен да води записник.

Записник се води у посебно повезаној свесци са обележеним страницама и овереним печатом а потписује га директор и записничар.

31) 2. Одељенско веће

Члан 76.

Одељенско веће образује се ради претресања и решавања питања извођења наставног и васпитног рада и других питања од интереса једног одељења.

Одељенско веће сачињавају сви наставници и сарадници одељења.

Одељенско веће ради у седницама које сазива и којима руководи одељенски старешина, кога именује директор Школе, на предлог Наставничког већа.

Седницама одељењског већа могу присуствовати представници ученичког парламента, изабрани у дотичном одељењу, без права одлучивања.

О раду одељенског већа води се записник у књизи евиденције.

Седнице одељенског већа сазивају се најмање једном месечно.

Члан 77.

Одељенско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина чланова већа.

Одлуке одељенског већа доносе се већином гласова укупног броја чланова.

Уколико седници присуствује мање од половине чланова одељенског већа, седница се одлаже и заказује нова најкасније у року од три дана.

Члан 78.

Одељенско веће у оквиру образовних, васпитних и организационих питања:

1) усклађује рад свих наставника и сарадника који организују наставу у одељењу,

2) расправља о настави, слободним активнистима ученика и другим облицима васпитно-образовног рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за успешнију наставу и бољи успех ученика у учењу и владању,

3) утврђује распоред школских писмених задатака одељења,

4) сарађује са родитељима на решавању васпитно-образовних задатака,

5) предлаже Наставничком већу и другим органима планове посета, излете и екскурyије ученика и наставника,

6) расправља о питањима покренутим на родитељским састанцима одељења,

7) даје предлоге стручног усавршавања наставника,

8) упознаје се са условима живота и рада ученика и предлаже мере за побољшање тог стања,

9) похваљује и награђује и изриче васпитне мере,

10) утврђује резултате рада наставника,

11) остварује увид у резултате рада и владања ученика и анализира резултате које постижу ученици на крају тромесечја, полугодишње и на крају године,

12) утврђује, на предлог наставника, оцену из предмета, и на основу укупних резултата и понашања ученика, оцену из владања,

13) врши избор, на предлог предметног наставника, ученика ради упућивања на такмичење,

14) врши избор, на предлог предметног наставника, ученика којима треба организовати допунски или додатни рад,

15) обавља и друге послове који су му општим актом, одлуком Наставничког већа и директора стављени у надлежност.

Одељенско веће за свој рад одговара Наставничком већу и директору.

На рад Одељенског већа сходно се примењују одредбе Пословника о раду Наставничког већа.

Члан 79.

Одељенски старешина води кратак записник о раду одељенског већа.

У записник се уносе одлуке и закључци као и резултат гласања односно издвојена мишљења уколико то захтева неки од чланова одељенског већа.

32) 3. Стручни активи

Члан 80.

У Школи се образује стручни актив за развојно планирање који чине представници наставника, стручних сарадника, локалне самоуправе, ученичког парламента и Савета родитеља.

Чланове стручног актива из става 1. овог члана именује Школски одбор на предлог Наставничког већа, надлежног органа локалне самоуправе, Савета родитеља и ученичког парламента, на иницијативу Школског одбора.

Члан 81.

У Школи се образује и стручни актив за развој школског програма кога чине представници наставника и стручних сарадника.

Чланове стручног актива из става 1. овог члана именује Наставничко веће.

За чланове Стручног актива именују се заинтересована лица за новине и унапређивање рада школе, спремна за преузимање одговорности, за рад у тиму и сарадњу, и лица од угледа и поверења.

Члан 82.

Стручни актив за развојно планирање припрема предлог развојног плана Школе за период од три до пет година и даје га на усвајање Школском одбору.

Стручни актив за развој школског програма бави се проблемима примене постојећих планова и програма, даје предлоге мишљења и сугестије за допуну и измене програма и израђује предлоге нових планова и програма.

Активи из става 1. и 2. овог члана имају своје председнике које бирају из својих редова, ако исти нису именовани од стране Школског одбора, односно Наставничког већа.

Активи из става 1. и 2. овог члана раде на основу својих планова и Годишњег плана рада школе.

Председници актива сазивају, организују и руководе радом актива. О свом раду воде одговарајуће белешке.

Активи за свој рад одговарају органима који су их именовали.

Број чланова актива одређују органи који их именују по својој процени, а дужина трајања мандата је 3 године. У току трајања мандата, као и по истеку, чланови се могу заменити делимично или у целини, по утврђеном поступку, осим представника ученичког парламента, у стручни актив за развојно планирање, који се мењају сваке школске године.

Рад актива може се ближе регулисати посебним општим актом

33) Стручна већа

Члан 83.

Поред стручних актива у Школи постоје стручна већа за језике, природне науке, друштвене науке, вештине, и економију, трговину, туризам и угоститељство.

Стручно веће чине наставници који изводе наставу из групе сродних предмета, у чијем раду могу учествовати и стручни сарадници.

Стручним већем руководи наставник са дужим педагошким искуством, који се истиче у раду и постиже запажене резултате, а кога именује директор уз мишљење стручног већа.

Стручна већа раде у седницама.

Стручно веће утврђује свој програм рада за сваку школску годину на основу обавеза које проистичу из годишњег плана рада Школе у остваривању наставног плана и програма образовања.

34) Делокруг стручног већа

Члан 84.

Задаци стручних већ су да:

1) разматрају стручна питања и предлажу потребне мере у циљу усавршавања образовно-васпитног рада,

2) утврђују основе за годишњи план рада, предлажу распоред наставног градива и усавршавају рад наставника истог, односно сродног предмета,

3) предлажу директору планове стручног усавршавања наставника и сарадника,

4) предлажу нове облике наставног рада,

5) прате извршење наставног плана и програма и годишњег програма рада и предузимају одговарајуће мере,

6) раде на уједначавању критеријума оцењивања,

7) предлажу организовање допунске, додатне и припремне наставе,

8) предлажу похваљивање и награђивање, односно дају предлог за предузимање васпитних и васпитно-дисциплинских мера према ученицима и својим члановима,

9) размарају задатке и резултате у раду наставника и сарадника по разредима и обезбеђују континуитет у излагању материје и узајамне повезаности наставног градива,

10) пружају помоћ наставницима у савлађивању одређених програмских садржаја, а посебно младим радницима и приправницима,

11) предлажу директору поделу часова наставни,

12) предлажу директору менторецима приправницима,

13) предлажу директору кандидате за председнике стручних већа, као и њихову промену, ако не раде на извршавању задатака Стручног већа и сл.,

14) обављају и друге послове сагласно одлукама директора, Наставничког већа и других органа Школе.

Члан 85.

О раду стручног већа председник води белешку о закључцима и доставља директору Школе односно Наставничком већу на увид приликом разматрања припрема за годишњи план рада и приликом разматрања резултата рада.

Стручно веће води белешку о резултатима рада и одређеним проблемима који се појављују у остваривању практичне наставе када се она организује ван школских радионица као и по примедбама о остваривању програмских садржаја које стављају организације у којима се практична настава остварује.

Стручна већа за свој рад одговарају директору и Наставничком већу.

35) Педагошки колегијум

Члан 86.

Председници стручних већа, стручних актива и представник стручних сарадника чине педагошки колегијум.

Педагошки колегијум:

1) доноси план рада и подноси извештај о његовом остваривању Наставничком већу,

2) вреднује резултате наставника и стручних сарадника,

3) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања,

4) на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима, доноси индивидуални образовни план за ученика коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању,

5) утврђује распоред одсуствовања са рада наставника и стручних сарадника за време стручног усавршавања,

6) прати рад наставника и стручних сарадника који су на пробном раду и даје мишљење о њиховом раду,

7) разматра питања и дај емишљење у вези са пословима из надлежности директора који се односе на:

Ø планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања и свих активности Школе,

Ø старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада,

Ø старање о остваривању развојног плана Школе,

Ø сарадњу са органима локалне самоуправе, организацијама и удружењима,

Ø организовање и вршење педагошко-инструктивног увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање наставника и стручних сарадника,

Ø планирање и праћење стружног усавршавање запослених и спровођење поступка за стицање звања наставника и стручних

Педагошким колегијумом председава и руководи директор, односно заменик директора.

На рад стручних актива, већа и педагошког колегијума сходно се примењују одредбе Пословника о раду Наставничког већа и Школског одбора.

36) 5. Одељенски старешина

Члан 87.

Свако одељење у Школи има одељенског старешину.

Одељенског старешину, на почетку школске године, именује директор на предлог Наставничког већа.

Члан 88.

Одељенски старешина је непосредни педагошки, организациони и административни руководилац одељења.

Рад одељенског старешине обухвата: старање о успеху ученика, васпитање ученика, сарадњу са родитељима и вођење педагошке документације.

Одељенски старешина врши ове послове:

1) сазива седницу одељенске заједнице на почетку школске године до 5. септембра ради, избора руководства одељенске заједнице, представника у ученички парламент и доношење плана рада одељенске заједнице,

2) сазива седнице одељенског већа и руководи његовим радом, потписује његове одлуке и предлаже одељенском већу утврђивање оцена из владања ученика,

3) сазива родитељске састанке ради разматрања питања од заједничког интереса за ученике и школу, а одељенски старешина првог разреда саyива први родитељски састанак до 8. септембра ради избора родитеља, односно старатеља у Савет родитеља,

4) стара се о правилном васпитању ученика,

5) проналази најпогодније облике за развијање здравог одељенског колектива,

6) стара се о савлађивању наставног програма у одељењу и укључивању ученика у ваннаставне активности,

7) изриче усмене похвале, примењује васпитне мере према ученицима у границама овлашћења и предлаже одељенском, Наставничком већу и директору награђивање и похваљивање и примену васпитно дисциплинских мера,

8) посећује часове наставе у свом одељењу и саветује се са наставницима у циљу побољшања дисциплине и успеха ученика,

9) стара се да ученици стичу културне и хигијенске навике и брине о њиховом здравственом стању,

10) прима у одређено време родитеље ученика ради саветовања о раду и учењу ученика, а по потреби посећује домове родитеља и организује и друге видове сарадње са њима,

11) води евиденцију о изостанцима ученика,

12) стара се о извршавању плана рада наставника и осигурава њихову координацију,

13) одржава час одељенског старешине једном недељно и помаже руководству, одељенске заједнице у организацији и одржавању часа одељенске заједнице, на коме разматрају и решавају организациона, васпитно - образовна питања и проблеми одељења, по посебним плановима рада,

14) стални је члан комисије за полагање испита ученика одељења,

15) одобрава ученицима свог одељења одсуство са наставе до три дана,

16) води све разредне књиге, матичну књигу и друге евиденције и испуњава јавне исправе,

17) износи пред органе Школе молбе и предлоге ученика,

18) упознаје ученике са школским кућним редом, донетим одлукама стручних органа Школе,

19) припрема предлог екскурзије ученика,

20) стара се о стварању услова за припремање ученика ради учествовања на такмичењима,

21) обавља и друге послове по налогу одељенског, Наставничког већа и директора Школе.

Члан 89.

Одељенски старешина је дужан да подноси извештај о своме раду и раду одељења најмање два пута у току полугодишта.

Одељенски старешина, на почетку школске године, утврђује оперативни план рада одељења на основу предлога тема из Годишњег плана рада и предаје га директору Школе.

План рада обухвата његов целокупни рад у току школске године на остваривању утврђених послова по месецима, полугодишту и за целу годину.

37) Стручни тимови

Члан 90.

Директор образује стручни тим за остваривање одређеног задатка програма или пројекта (стручни тим за инклузивно образовање, за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и др.).

Седнице стручних тимова сазива и њима руководи председник, односно заменик, које између себе јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова тима, а до њиховог избора директор школе.

Тим могу да чине представници запослених, родитеља, локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Стручни тимови за свој рад одговарају директору и Наставничком већу.

Председник стручног тима води белешке о раду тима , а своје ставове препоруке и мишљења доставља директору, Наставничком већу и педагошком колегијуму.

38) Секретар Школе

Члан 91.

Управне, нормативно-правне и друге правне послове у Школи обавља секретар, у складу са нормативом којим се утврђују критеријуми и стандарди за финансирање школе.

Послове секретара може да обавља дипломирани правник – мастер или дипломирани правник који је стекао високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, са положеним стручним испитом за секретара.

Секретар из става 2. овог члана уводи се у посао и оспособљава се за самосталан рад савладавањем програма за увођење у посао и полагањем испита за секретара.

Секретару приправнику директор одређује ментора са листе секретара школа коју утврди школска управа.

Секретар је дужан да у року од две године од дана заснивања радног односа положи стручни испит за секретара.

Секретару који не положи стручни испит из претходног става овог члана престаје радни однос.

Лице које има положен правосудни или стручни испит за запослене у органима државне упрве не полаже стручни испит за секретара.

IV. Ученици

39) Упис ученика

Члан 92.

У Школу може да се упише лице које је завршило основну школу, у складу са законом.

У Школу се може уписати и лице које је завршило одговарајућу Школу у иностранству под условом да му је Министарство просвете извршило нострификацију сведочанства.

У Школу, ради стицања специјализације, може да се упише лице које има завршену одговарајућу средњу стручну школу и има најмање две године радног искуства на одговарајућим пословима.

Члан 93.

Директор Школе, на предлог Школског одбора, доставља Министарству просвете предлог броја одељења ради расписивања конкурса за упис у први разред наредне школске године. Предлог броја одељења доставља се најкасније до 31. децембра текуће године.

Члан 94.

У први разред ученици се уписују на основу јавног конкурса у јунском уписном року.

Јавни конкурс објављује Министарство просвете до 1. маја текуће године, ако што друго не буде законом одређено.

Јавни конкурс објављује се за ученике који остварују наставни план и програм у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Министарство просвете даје сагласност за упис у први разред ванредних ученика.

Ученик се може уписати у Школу и ради преквалификације или доквалификације у складу са законом.

Члан 95.

Ученик се уписује у Школу након положеног завршног испита после завршене основне школе у складу са Правилником о упису ученика у средњу школу.

Члан 96.

Право на упис ученик стиче на основу резултата завршног испита и на основу успеха постигнутог од шестог до осмог разреда и изражених жеља рангирањем са осталим кандидатима за упис у исти образовни профил уз испуњавање здравствених услова, уз вредновање и осталих критеријума наведених у претходном члану овог статута.

Члан 97.

1. Уколико након обављеног завршног испита и извршеног рангирања и уписа ученика постоје слободна места до утврђеног броја за упис, примиће се ученици који су полагали и положили завршни испит, а нису уписани, на основу утврђене ранг листе

40) Упис страних држављана и лица без држављанства

Члан 98.

Упис у Школу страних држављана и лица без државњанства врши се у складу са законом.

Члан 99.

Ученик који се уписује у први разред који је у основној школи учио два страна језика има право да изабере један од њих уколико наставним планом и програмом није предвиђено обавезно учење одређеног страног језика.

Члан 100.

Редован ученик има обавезу да похађа наставу и извршава друге обавезе утврђене годишњим планом рада Школе.

Ванредни ученик је обавезан да полаже испите и извршава друге обавезе које су утврђене општим актом Школе а односе се на њих.

Члан 101.

Редован ученик Школе може стицати образовање, упоредо и као редован ученик у уметничкој школи.

Редован ученик Школе може паралелно савлађивати наставни план и програм односно део наставног плана и програма за други образовни профил у Школи или другој Школи као ванредни ученик. Ово право ученик може остварити само на нивоу трогодишњег односно четворогодишњег образовања.

Члан 102.

Школа омогућава ученику који долази из друге школе ради настављања започетог школовања у истом трајању, полагање допунских испита из предмета који нису били предвиђени наставним планом и програмом школе коју је ученик започео. Допунске предмете утврђује Наставичко веће Школе.

Начин полагања и испитне рокове за ученике из става 1. овог члана утврђује директор решењем у складу са одредбама овог Статута и посебног правилника.

Члан 103.

Упис ученика у II, III, IV разред врши се пре почетка школске године у складу са законом.

41) Испити

Члан 104.

У Школи се организује полагање разредног, поправног, допунског и матурског испита (за четворогодишње школовање), и завршног испита за трогодишње школовање као и испит за проверу стручне оспособљености за краће од трогодишњег школовања, и испити за ванредне ученике.

Испити се полажу по предметима и разредима.

Испити се полажу пред испитном комисиом коју чине три члана од којих су два члана стручњаци за предмет који се полаже. Чланове испитне комисије одређује директор Школе уз предходно прибављено мишљење Наставничког већа.

Успех ученика на испитима оцењује се бројчаном оценом, осим из изборних предмета (веронаука и грађанско васпитање).

Бројчана оцена утврђује се већином гласова чланова испитне комисије.

Члан 105.

Испити из става 1. претходног члана овог Статута полажу се у испитним роковима утврђеним Правилником о испитима и Годишњим планом рада школе.

Члан 106.

Ванредни ученик полаже испит по предметима према наставном плану и програму, изузев из предмета физичко васпитање ако је старији од двадесет година.

Члан 107.

Поред предмета из којих настава није организована најмање једне трећине годишњег фонда часова, разредни испит полаже и ученик који из оправданих разлога није присуствовао више од једне трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није успешно савладао наставни програм или остане неоцењен. Као оправдани разлог сматра се боловање дуже од три месеца, одсуствовање са наставе због одласка у иностранство дуже од три месеца, одсуствовање из породичних разлога и сл. Оправданост разлога цени директор Школе.

Члан 108.

Поправни испит полаже ученик који на крају II полугодишта или на разредном испиту има највише две недовољне оцене из обавезних предмета утврђених у наставном плану и програму.

Ученик полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученици завршних разреда и у јунском испитном року.

Ученик који је изгубио право на редовно школовање након што није положио поправни испит може наставити даље школовање као ванредни ученик.

Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. Када заврши разред ванредни ученик има право да се у истој школској години упише у наредни разред, у истом својству.

Члан 109.

Ученик који на крају школске године има више од две недовољне оцене из обавезних предмета предвиђених наставним планом и програмом упућује се да понови разред. Да понови разред упућује се и ученик који је приликом полагања разредног испита има више од две негативне оцене из обавезних предмета.

Редован ученик може само једном поновити разред у току школовања.

Члан 110.

Матурски испит полаже ученик на крају четворогодишњег школовања.

Општу матуру полаже ученик гимназије по правилу, а стручну матуру полаже ученик након завршеног четвртог разреда средње стручне школе као и одрасли након завршеног трогодишњег стручног образовања у складу са посебним законом.

Члан 111.

Завршни испит полаже ученик који је савлађивао програм у трогодишњем трајању, а одрасли након завршеног средњег стручног образовања по програму за одрасле, у складу са законом.

Специјалистички испит полаже одрасли на крају специјализације, испит за стручну оспособљеност на крају стручног оспособљивања.

Члан 112.

Матурски, односни завршни, односно специјалистички испит полаже се према програму за гимназију, односно стручну школу, који доноси министар.

Испити из става 1. овог члана полажу се пред испитном комисијом коју одређује директор Школе.

Успех ученика на испитима из става 1. овог члана оцењује се бројчано просечном оценом (писмени део, усмени, рад и сл.).

Испити се полажу у јунском и августовском испитном року.

Редован ученик који не положи испит из става 1. овог члана у августовском испитном року може тај испит да полаже као ванредни ученик у испитним роковима утврђеним правилником о испитима, уз плаћање стварних трошкова које утврди школа.

42) Ослобађање физичког васпитања

Члан 113.

Ученик који због болести или телесног недостатка привремено или трајно не може остварити наставу физичког васпитања у целини или делимично одлуком Наставничког већа ослобађа се остваривања ове наставе, на основу предлога лекара специјалисте.

Ученик из става 1. не може бити оштећен приликом утврђивања општег успеха услед недостатка оцене из овог предмета.

43) Оцењивање ученика

Члан 114.

Оцењивање ученика чини саставни део образовно-васпитног рада Школе.

Ученици се оцењују из свих обавезних предмета предвиђених наставним планом и програмом као и из факултативних предмета. Оцена се утврђује на начин и по поступку прописаним законом и правилником у оцењивању.

Оцењивањем се процењује постигнутост прописаних задатака у савлађивању школског програма.

Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора да буде одмах образложена.

Члан 115.

Ученик се оцењује из свих наставних предмета и из владања.

Ученик се оцењује описно и бројчано на основу праћења напредовања ученика у савлађивању школског програма у току школске године, на основу посебних стандарда постигнућа.

Ученик се оцењује најмање три пута у полугодишту.

Закључна оцена изводи се по утврђеним критеријумима на крају првог и другог полугодишта, а из владања у складу са законом.

Општи успех ученика утврђује се на основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета и из владања у једном разреду.

Владање ученика у току полугодишта оцењује се описно без бројчаног исказа, а бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех.

Оцена из владања представља општи суд о резултату учениковог рада и учења, владања и понашања у Школи, и његов однос према наставницима, другим радницима школе и ученицима.

Оцена из владања се утврђује и у смислу одредбе члана 141. овог Статута.

Оцена из факултативних предмета не утиче на општи успех ученика.

Успех ученика из изборних предмета оцењује се описно и не утиче на општи успех.

Ученик понавља разред уколико на крају другог полугодишта има више од две недовољне закључне бројчане оцене.

Изузетно, ученик завршног разреда који није положио поправни испит завршава започето образовање у истој школи полагањем испита уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.

44) Жалба и приговор на оцену

Члан 116.

Ученик, његов родитељ или старатељ, има право да поднесе: приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог полугодишта и жалбу на испит.

Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три дана од саопштења оцене, жалба у року од три дана од дана добијања ђачке књижице,односно сведочанств, а жалба на испит прописан посебним законом у року од 24 часа од саопштења оцене.

Директор школе, у сарадњи са школским психологом и одељенским старешином одлучује о приговору у року од три дана. Ако директор оцени да је приговор основан и да је оцена изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега, решењем поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.

По приговору односно жалби на оцену из владања директор, са школским психологом и одељенским старешином утврђује оцену из владања.

Директор школе је дужан да одлучи о жалби, у року од 24 сата од њеног пријема. Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.

Ако утврди да је испит обављен противно закону и прописима донетих на основу закона поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.

За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика, односно полагање испита директор решењем образује комисију од најмање три члана, од којих су два стручна за предмет односно област предмета, а у колико школа нема потребан број стручнихг лица за одговарајући предмет, ангажује стручно лице из друге школе.

Наставник чија је оцена оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не може да буде члан комисије.

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.

Оцена комисије је коначна.

Члан 117.

Ученику који постиже надпросечне резултате у учењу школа омогућава да заврши школовање у краћем року од предвиђеног.

Ученик из става 1. овог члана може путем полагања испита започети и наредни разред и остварити ово право. Испуњеност услова за брже завршавање школовања утврђује Наставничко веће школе на предлог одељенског већа.

45) Права, обавезе и одговорности ученика

Члан 118.

Права ученика уостварују се у складу са потврђеним међународним уговорима Законом основама система образовања и васпитања, посебним законима, овим Статутом и другим актима, а Школа је дужна да обезбеди њихово остваривање а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом,

2) уважавање личности,

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију,

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово шковање,

6) информације о његовим правима и обавезама,

7) учествовање ураду органа школе, у складу са овим и посебним законом,

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента,

9) подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу образовања,

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу ако права из тачке 1 - 9 овог члана нису остварена,

11) остваривање свих права ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом и овим статутом,

12) право на стипендију и друга права у складу са законом.

Ученик, његов родитељ, односно старатељ може да поднесе пријаву директору Школе у случају непримерног понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од наступања случаја.

Директор је дужан да пријаву размотри и уз консултацију са учеником, његовим родитељем, односно старатељем и запосленим одлучи о њој, у року од 15 дана од пријема пријаве.

Запослени у школи дужан је да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика.

46) Обавезе ученика

Члан 119.

У остваривању своих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању својих права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе,

2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе,

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно старатеље,

4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи,

5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника,

6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи,

7) правда изостанке у року од 8 дана, од момента престанка изостајања и доставња потпуне и тачне контакт информације,

8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија,

9) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

47) Похваљивање и награђивање

Члан 120.

Ученици који се истичу својим радом и понашањем као и ученици који постижу изузетне успехе у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада могу бити награђени или похваљени.

Награде и похвале изричу органи Школе у складу са одредбама овог статута и другим актима.

Похвале могу бити усмене и писмене и могу се саопштити пред одељењем, свим разредима Школе као и пред наставницима и родитељима.

Члан 121.

Награде ученику могу бити дате у виду доделе посебних диплома или уверења, а у изузетним случајевима и у новчаним износима. Награде ученицима могу додељивати и спонзори, односно донатори на основу критеријума који прописују својим актом.

Члан 122.

Ученици могу имати и друге облике материјалног награђивања који се исказују кроз плаћање ескурзије, летовања, куповину спортских реквизита, књига и слично.

Награде се могу додељивати и целом одељењу или групи ученика за постигнуте резултате на такмичењима, у учењу, на практичној настави, владању и сл. За овакве врсте постигнућа Школа додељује прелазне пехаре, заставице и сл.

Предлог за доделу награде и похвале даје одељенски старешина на основу мишљења одељенског већа или стручног већа односно на предлог органа или организације у којој се остварује програм практичне наставе.

Члан 123.

Ученику који у току савлађивања целокупног наставног плана и програма постиже изузетне резултате и учествује на такимичењима, и испољава изузетно владање, додељује се посебна награда у виду дипломе ученика генерације.

Диплому из става 1. овог члана на предлог Наставничког већа Школе додељује Школски одбор.

Члан 124.

При одређивању ученика генерације резултати постигнути на такмичењима ученика из претходног члана овог Статута вреднују се тако што кандидату који је у првом разреду средње Школе освојио једну од прве три појединачне награде из обавезног предмета средње Школе додељује следећи број бодова:

1) Међународно такмичење: прва награда 12 - бодова, друга награда - 11 бодова, трећа награда - 10 бодова,

2) Републичко такмичење које организује Министарство просвете и стручно друштво: прва награда - 6 бодова, друга награда - 5 бодова, трећа награда - 4 бода,

3) Окружно, међуокружно, односно градско такмичење које организује Министарство просвете и стручно друштво: прва награда - 3 бода, друга награда - 2 бода, трећа награда - 1 бод.

4) Поред напред утвређених критеријума за утврђивање у:еника генерације могу се вредновати и друга постигнућа ученика која афирмишу ученика, школу, локалну средину, па и замљу у целини.

Када је кандидат из једног предмета освојио више појединачних награда на такмичењима из става 1. овог члана узима се у обзир најбољи резултат, односно највећи број бодова из става 1. овог члана.

Када је кандидат из два или више предмета освојио по једну или више појединачних награда, бодови из свих премета сабирају се, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултат из сваког премета.

Вредновање резултата такмичења у другом, трећем и четвртом разреду средње Школе врши се на напред описани начин с тим што за сваки наредни разред за сваки ниво такмичења додаје по један бод.

Напред утврђени критеријуми за одређивање ученика генерације примениће се ако што друго не пропише надлежни државни орган.

48) Одговорност ученика

Члан 125.

Ученик може да одговара за лакшу повреду својих обавеза утврђену овим Статутом и другим општим актом, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законом и за повреду забрана из члана 44. до 45. Законом о основама система образовања и васпитања

Ученик одговара дисциплински и материјално, ако је повреде обавеза односно забрана починио чињењем или пропуштањем и ако је урачунљив и крив.

Члан 126.

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава одлука директора или органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа је дужна да уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са центром за социјални рад и домом здравља на промени понашања ученика.

49) Лакше повреде обавеза ученика и васпитне мере

Члан 127.

Лакше повреде обавеза ученика утврђене овим Статутом су:

1) неоправдано изостајање из школе до 24 часа,

2) ометање рада у одељењу,

3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, односно послодавца код кога се изводе поједини облици наставе, као и непоштовање кућног реда,

4) изазивањем нереда у просторијама школе и школском дворишту,

5) непоштовање одлука надлежних органа Школе,

6) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељенског старешине, других наставника и стручних сарадника,

7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара и инсталација,

8) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у Школи,

9) неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике образовно васпитног рада, самовољно напуштање часа и сл.

10) нарушавање естетског изгледа Школе и школског дворишта,

11) нередовно правдање изостанака, злоупотреба лекарског оправдања или оправдања родитеља односно подношење фалсификованог оправдања.

Члан 128.

Изостајање ученика до 5 дана због болести или повреде може се правдати изјавом родитеља.

Изостајање ученика више од 5 дана због болести или повреде може се правдати само лекарским уверењем.

О оправданости изостајања ученика из других разлога одлучује одељенски старешина (ако је ученик изостао до 3 дана) или директор (ако је ученик изостао више до 7 дана), односно Наставничко веће за већи број дана.

Члан 129.

Ученик или његов родитељ, односно старатељ, обавезан је да изостајање наставе оправда у року од 8 дана од дана престанка разлога за изостајање.

По истеку рока из претходног става овог члана, сматраће се да је изостајање ученика било неоправдано и то ће се евидентирати.

Изостанци који су евидентирани као неоправдани могу се накнадно оправдати ако ученик или његов родитељ односно старатељ учини вероватним да је рок за правдање изостанака пропуштен из оправданог разлога.

Последице неоправданог закашњавања на час или одласка са часа без одобрења у трајању најмање половине трајања часа истоветне су последицама неприсуствовању целом часу.

Члан 130.

За лакшу повреду обавезе ученика могу се изрећи васпитне мере:

1) опомена одељенског старешине,

2) укор одељенског старешине,

3) укор одељенског већа.

Васпитне мере изричу се ученику без вођења дисциплинског поступка, на основу утврђених чињеница о повреди обавеза ученика од стране одељенског старешине, у школској години у којој је учињена повреда обавезе. Опомену и укор одељенског старешине изриче одељенски старешина, а укор одељењског већа – Одељењско веће.

Са учеником који учини лакшу повреду обавеза школа је дужна да појача васпитни рад активностима у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, психолога, посебних тимова, да сарађује са центром за социјални рад и домом здравља у циљу промене понашања ученика.

Члан 131.

Неоправдано изостајање из школе као повреда радне обавезе ученика која се чини у континуитету повлачи за собом изрицање одговарајућих васпитних мера и то:

-од 6 до 10 неоправданих изостанака - опомена разредног старешине,

-од 11 до15 неоправданих изостанака - укор разредног старешине,

-од 16 до 25 неоправданих изостанака - укор Одељењског већа,

Члан 132.

Теже повреде радних обавеза ученика прописане Законом о основама система образовања и васпитања су:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких средства или психоактивне супстанце;

5) уношење у Школу или другу организацију оружја или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6) свесно непридржавање правила или мера безбедности ученика;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја или другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, оносно старитеља од стране Школе.

Члан 133.

За тежу повреду обавеза ученику се изриче васпитно – дисциплинска мера:

1) укор директора,

2) укор Наставничког већа,

3) искључење ученика из Школе.

За повреду забране ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера искључење ученика из Школе.

Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику у школској години у којој је учинио тежу повреду обавезе, односно забране по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност ученика.

За повреде из члана 134. став 1. тачка 8. овог статута обавезна је поступност у изрицању мера.

Ученику се за повреду обавезе, односно забране може изрећи само једна васпитно-дисциплинска мера.

50) Повреде забране ученика и васпитно-дисциплинске мере

Члан 134.

У Школи су забрањене дискриминаторне активности, односно активности којима се угрожавају односно омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица по основу расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких или психичких својстава, сметњи у развоју или инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности и по другим основама утврђеним законом који прописује забрану дискриминације.

Дискриминацијом лица или групе представља свако непосредно и посредно на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Члан 135.

У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика над наставником, стручним сарадником, другим запосленим или учеником.

Забрањено је физичко, психичко и социјално насиље, физичко кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба ученика или запослених.

Физичко насиље представља насилно понашање ученика према другим ученицима или запосленима.

Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства ученика или запосленог.

Социјално насиље представља искључивање ученика из групе вршњака.

Школа је дужна да поднесе пријаву надлежном органу ако код ученика примети знаке насиља, злостављања или занемаривања.

Члан 136.

Дисциплинска и материјална одговорност ученика по одредбама овог статута не искључује прекршајну и кривичну одговорност ако за њихово утврђивање има елемената, и органи школе су дужни да то пријаве надлежним органима ван школе.

Члан 137.

Ученик одговара за повреду забране, ако је забрана у време када је повреда учињена била прописана законом.

За учињену повреду забране ученику се, по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку и утврђивању његове одговорности, изриче васпитно - дисциплинска мера, укор директора, или укор Наставничког већа, или престанак својства ученика школе у тој школској години.

51) Васпитно-дисциплински поступак

Члан 138.

Васпитно-дисциплински поступак покреће директор школе закључком, најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавеза или учињене повреде забране из члана 44. и 45. закона и окончава се доношењем решења, којим се морају утврдити све чињенице које су од значаја за његово доношење.

Поступак је хитан и води се применом правила општег управног поступка.

Закључак из става 1. овог члана садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и доказе. Закључак се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу и одељенском старешини, а ако се ради о повреди забране и стручним сарадницима, односно стручном тиму.

Поступак води директор школе уз сарадњу одељенског старешине ученика и школског психолога.

Директору у вођењу поступка помаже секретар школе.

Члан 139.

Када ученик учини тежу повреду обавеза, односно повреду забране Школа одмах о томе обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у поступак.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик мора бити саслушан.

Комисија писменим путем обавештава родитеља, односно старатеља ученика о дану саслушања ученика, сведока и других лица и извођењу доказа, најкасније 3 дана пре дана одређеног за саслушање. Ученик се саслушава у присуству родитеља, односно старатеља.

Сви учесници у васпитно-дисциплинском поступку пре саслушања на главној расправи могу на захтев директора, односно разредног срарешине да дају писану изјву.

Записник о саслушању односно главној расправи потписују сви чланови комисије и друга позвана лица, након давања исказа.

Након саслушања окривљеног ученика и других позваних лица и изведених доказа, односно утврђене одговорности, директор изриче васпитно-дисциплинску меру или упућује предлог наставничком већу ради изрицања мере, односно обустављања поступка или ослобађања од одговорности ако нема кривице, ученика у ма ком степену (умишљај, нехат).

Наставничко веће може изрћи меру из своје надлежности или вратити предлог директору да он изрекне меру, ако сматра да мера треба бити из његове надлежности.

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, орган који одлучује о мери имаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околнисти.

Одлука Наставничког већа о васпитно-дисциплинској мери доноси се већином гласова укупног броја чланова већа, јавним гласањем.

Члан 140.

Васпитно-дисциплинска мера за тежу повреду обавезе, односно за повреду забране може се изрећи уколико је Школа предходно појачала васпитни рад са учеником активностима у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, психолога, посебних тимова, и када је неопходно сарадњом са установама социјалне и здравствене заштите у циљу промене понашања ученика.

У колико Школа није предузела ове активности, учиниће то пре изрицања васпитно-дисциплинске мере. Када предузете предходне активности доведу до позитивне у понашању ученика васпитно-дисциплински поступак се обуставља, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица.

52) Смањење оцене из владања

Члан 141.

Закључну оцену из владања утврђује Одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта, на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.

Члан 142.

Ако је ученик ноправдано изостао са наставе 26-30 часова, изрећи ће му се васпитно-дисциплинска мера укора директора.

Када је број неоправданих изостанака 30-35 часова, изрећи ће му се васпитно-дисциплинска мера укора Наставничког већа.

За неоправдано изостајање са наставе преко 35 часова, може му се изрећи васпитно-дисциплинска мера Наставничког већа искључења из школе.

53) Правна заштита ученика

Члан 143.

Због изречене васпитно-дисциплинске мере ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу Школском одбору у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана њеног достављања. Жалба одлаже извршење решења.

Против другостепеног решења о изреченој мери искључења из школе ученик, његов родитељ или старатељ има право на судску заштиту у управном спору.

54) Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама

Члан 144

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води одељенски старешина, у књизи евиденције образовно-васпитног рада, матичној књизи и ђачкој књижици.

О изреченим васпитно-дисциплинским мерама, након њихове коначности, обавештавају се сви ученици школе преко књиге обавештења.

55) Материјална одговорност ученика

Члан 145.

Ученик, његов родитељ или старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи или послодавцу код кога се изводе поједини облици наставе, намерно или крајњом непажњом, у складу са законом.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор и чији је члан одељенски старешина.

Изречена васпитна или васпитно-дисциплинска мера ученику може бити основ за утврђивање материјалне одговорности ученика, родитеља односно старатеља ученика.

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности за штету сваког од ученика.

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете.

Директор може донети одлуку о ослобађању (потпуно или делимично) ученика, његовог родитеља, односно старатеља материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

На решење директора о материјалној одговорности ученик, његов родитељ или старатељ може изјавити жалбу Школском одбору, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

56) Одељењска заједница и Ученички парламент

Члан 146.

Основни облик организовања ученика је одељењска заједница коју чине сви ученици датог одељења која се конституише на почетку школске године избором председника, секретара и благајника, као руководства одељења, уз асистенцију одељењског старешине, непосредним предлагањем и гласањем чланова заједнице, већином гласова укупног броја ученика одељења, сваке школске године.

Одељенска заједница има следећа права:

1) даје предлоге и мишљења стручним органима, Савету родитеља и директору о правилима понашања у школи,

2) даје предлоге директору о учешћу на спортским и другим такмичењима ученика у школи и ван ње,

3) разматра односе и сарадње ученика и наставника,

4) бира представнике у Ученички парламент.

Члан 147.

У Школи се образује Ученички парламент ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања у Школи, мерама безбедности ученика,годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање.

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника и стручних сарадника,и атмосфере у Школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламенте;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању Школе;

5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика;

6) избора представника ученичког парламента за ужи и шири састав Школског одбора, Наставничког већа и других стручних органа,

7) давања мишљења просветном саветнику по питањима из његове надлежности утврђене чланом 183. став 2 тач.1, 3-5, овог Статута као и у вези са питањима из овог члана став 1 тач.1.,2 и 4.

На основу овлашћења из Закона и овог Статута парламент доноси свој програм рада

Парламент чине по два представника сваког оделења у Школи.

Парлемент се бира сваке школске године и из својих редова бира председника који руководи радом парламента.

Парламент бира и заменика председника који у одсуству замењује председника, и секретара који води записник са седница парламента и помаже председнику.

Конститутивну седницу парламента, након избора представика по одељењима сазива и руководи њеним радом, до избора председника, наставник или стручни сарадник, кога одреди директор.

Конститутивна седница ученичког парламента одржава се до 10. септембра на којо се усваја и програм рада парламента, који је саставни део годишњег плана рада школе. На истој или посебној седници разматра се годишњи план рада Школе избор уxбеника који ће се користити у тој школској години и друго.

Члан 148.

Ученички парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, без права одлучивања (ужи састав) односно два представника за прошерени сазив Школског одбора где представници морају бити пунолетни, са правом одлучивања.

Ученички парламент може одлучити да га по свим питањима у Школском одбору у чије разматрању учествују, представљају пунолетни представници парламента.

Ученички парламент бира најмање једног представника у стручни актив за развојно планирање сваке школске године.

Члан 149.

Ученички парламент може изабрати своја два представника који ће присуствовати свим седницама Наставничког већа или појединим на којима се разматрају питања битна за ученички парламент, без права одлучивања.

Ученички парламент може делегирати своје представнике и у друге стручне органе (одељенска већа, стручна већа, стручне тимове) на захтев ових органа или по сопственој иницијативи, у броју који сам одреди.

Рад Ученичког парламента регулише се пословником, који доноси парламент.

V Запослени у школи

Члан 150.

Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у Школи остварује наставник.

Стручне послове у Школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог и библиотекар.

Зависно од потреба Школе и програма који се остварује, стручне послове може да обавља и дефектолог, логопед, андрагог и социјални радник.

Педагошки асистент пружа помоћ и додатну подршку ученицима, у складу са њиховим потребама и помоћ наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка.

Послове припреме лабараторијских вежби, извођења и демонстрирања поступака, техничко-технолошке припреме и извођења дела практичне наставе и других послова, под непосредним руководством наставника може да обавља помоћни наставник.

Члан 151

Задатак наставника јесте да својим компетенцијама осигура постизање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа, уважавајући принципе образовања, уважавајући предзнања, потребе, интересовања и посебне могућности ученика.

57) Задаци стручног сарадника

Члан 152.

Задатак стручног сарадника јесте да својим компетенцијама, саветодавним и другим облицима рада унапређује образовно-васпитни рад и сарадњу са родитељима, односно старатељима, да прати остваривање утврђених стандарда постигнућа, пружа подршку наставницима за унапређивање њиховог образовно-васпитног рада, у складу са принципима циљевима и стандардима постигнућа, помоћ наставницима у развијању индивидуалних образовних планова и помоћ ученицима, родитељима, наставницима, по питањима која су од значаја за образовање и васпитање и развој професионалне каријере ученика.

58) Образовање наставника и стручних сарадника

Члан 153.

Послове наставника у Школи и стручног сарадника може да обавља лице са одговарајућим високим образовањем.

1) На студијама другог степена ( мастер - академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са законом о високом образовању ”Сл. гласник РС” бр.76/05,100/07 аутентично тумачење и 97/08 и 44/10 почев од 10. 9 2005. године;

2) На основним студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 9 2005. године.

Изузетно, наставник може бити и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на студијама првог степена (основне академске, односно струковне студије) студијама у трајању од три године или вишим образовањем.

Наставник и стручни сарадник мора да има образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, осим наставника практичне наставе, почев од школске 2012/2013 године, у складу са законом.

Врсту образовања наставника и стручног сарадника из става 1. и 3. овог члана и помоћног наставника прописује министар.

59) Услови за пријем у радни однос наставника и стручност сарадника

Члан 154.

У радни однос у Школи може да буде примљено лице, под условима прописаним законом и ако:

1) је држављанин Србије,

2) има одговарајуће образовање,

3) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима,

4) није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, у складу са законом.

Услови из става 1. овог члана доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада.

Доказ о испуњености услова из става 1. тачка 1. и 4. подносе се уз пријаву на конкурс а из става 1. тачка 3. овог члана пре закључења уговора о раду. Доказ из става 1. тачка 4. овог члана прибавља шкокола.

Запосленом престаје радни однос ако се у току радног односа утврди да не испуњава услове из става 1. овог члана или ако одбије да се подвргне лекарском прегледу.

Члан 155.

За наставника односно стручног сарадника може да буде изабрано и лице са радним стажом оствареним ван Школе.

Лице из става 1. овог члана дужно је да положи стручни испит односно део стручног испита на начин и под условима прописаним за приправнике.

Лице из става 1. овог члана не заснива радни однос као приправник.

Наставнику односно сараднику који је положио стручни испит у области образовања признаје се стручни испит за рад у школи.

60) Услови за рад наставника и стручног сарадника

Члан 156.

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца).

Без лиценце послове наставника и стручног сарадника може да обавља:

1) приправник,

2) лице које испуњава услове за наставника, или стручног сарадника, са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике,

3) лице које је засновало радни однос на одређено време, ради замене одсутног запосленог,

4) педагошки асистент и помоћни наставник.

Лице из става 2. тачка 1. до 3. овог члана може да обавља послове наставника или стручног сарадника најдуже две године од дана заснивања радног односа у Школи.

Члан 157.

Програм приправничког стажа, садржину, начин, рокове и орган пред којим се полаже стручни испит, утврђује министар просвете.

61) Наставник и стручни сарадник - приправник

Члан 158.

Приправник, у смислу овог Статута, јесте лице које први пут у том својству заснива радни однос у Школи на одрђено или неодређено време, са пуним или краћим од пуног радног времена и оспособљава се за самостални образовно– васпитни, односно стручни рад савладавањем програма за увођење у рад наставника и стручног сарадника и полагањем испита за лиценцу.

Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа.

За време трајања приправничког стажа, ради савладавања програма за увођење у рад наставника и стручног сарадника Школа приправнику одређује ментора.

Прва 3 месеца приправничког стажа наставник ради под непосредним надзором наставника који има лиценцу и кога му одрђује ментор. Наставник – приправник за време прва три месеца неоцењује ученике.

Приправник има право да полаже испит за лиценцу после навршених годину дана рада.

Приправнику који у року од две године од дана заснивања радног односа не положи испит за лиценцу - престаје радни однос.

62) Приправник стажиста

Члан 159.

Послове наставника и стручног сарадника може да обавља и приправник – стажиста, у складу са законом.

63) Издавање лиценце

Члан 160.

Право на издавање лиценце има наставник, стручни сарадник и приправник стажиста који има одговарајуће образовање из члана 153. овог Статута, савладан програм увоћења у посао наставника или стручног сарадника и положен испит за стицање лиценце.

Министарство просвете дужно је да у року од 60 дана од дана положеног испита изда лиценцу лицеу које испуњава услове.

64) Суспензија лиценце

Члан 161.

У току важења лиценца може да буде суспендована.

Лиценца се суспендује за 6 месеци наставнику или стручним сараднику коме је престао радни однос због изречене мере за повреду радне обавезе из члана 177. став 1. тачка 1. овог Статута.

За време трајања суспензије наставник и стручни сарадник нема право да ради у школи.

Школа има обавезу да Министарству просвете достави податке о сузпензији лиценце наставника односно стручног сарадника, одмах, а најкасније у року од три дана од сузпензије.

Лиценца се суспендује наставнику, или стручном сараднику који према извештају просветног саветника не остварује образовно-васпитни рад, на начин и по поступку којим се омогућава постизање прописаних принципа, циљева и стандарда постигнућа, програма образовања и васпитања, а за кога просветни саветник утврди да није отклонио недостстке у свом раду, ни после датих стручних примедби, предлога и упозорења у писменом облику, па је на основу тога најмање два пута негативно оцењен од стране просветног саветника.

Лиценца се суспендује наставнику и стручном сараднику који се није стручно усавршавао а просветни саветник у свом извештају утврди да разлози нису оправдани.

Наставник, или стручни сарадник има право приговора министру на извештај просветног саветнка од року од осам дана од дана пријема извештаја, по коме министар одлучује у складу са законом.

Наставнику и стручном сараднику коме је суспендована лиценца из разлога наведених у ставу 5 овог члана, може да се укине суспензија уколико најкасније у року од 6 месеци од достављања решења министра поново положи испит за лиценцу, а ако га не положи престаје му радни однос.

Док траје суспензија лиценце наставникприсуствује настави, односно активностима других наставника које му одрђује директор, а стручни сарадник раду стручног сарадника у другој школи коју одреди директор.

Нставнику и стручном сараднику коме је суспендована лиценца на основу става 6 овог члана укида се суспензија када достави доказе о одговарајућем стручном усавршавању.

65) Одузимање лиценце

Члан 162.

Лиценца се одузима наставнику или стручном сараднику:

1) коме је једанпут суспендована лиценца, а стекли су се услови за нову суспензију,

2) који је правоснажном пресудом осуђен за кривично дело: против полне слободе, насиља у породици, правног саобраћаја, примања или давања мита у обављању послова наставника и стручног сарадника

3) коме је престао радни однос због повреде забрана из члана 44 – 46 Закона основног система образовања и васпитања.

Лиценца се сматра одузетом наредног дана од дана престанка радног односа наставника или стручног сардника.

Решење министра о одузимању лиценце из става 1 тачка 1 овог члана, коначно је у управном поступку.

Лице коме је одузета лиценца нема право на њено поновно добијање, нити на рад у школи.

Одузета лиценца враћа се Министарству преко школе.

Школа има обавезу да одмах достави Министарству доказ о основу за узимање лиценце наставника и стручног сарадника, а најкасније три дана од њеног одузимања.

66) Стручно усавршавање и звања наставника и стручног сарадника

Члан 163.

Наставник и стручни сарадник дужан је да се усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и стицања компетенција потребих за рад, у складу са општим принципима и за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа.

У току стручног усавршавања наставник или стручни сарадник може да стекне звања: педагошки саветник, ментор, инструктор и виши педагошки саветник.

Наставник или стручни сарадник има право на увећану плату за стечено звање.

Наставник или стручни сарадник има право на одсуство из Школе у трајању од три радна дана годишње ради похађана акредитованог програма стручног усавршавања. Распоред одсуства наставника или стручног сарадника ради стручног усавршавања планира педагошки колегијум.

План стручног усавршавања у складу са приоритетима из школе ради остваривања циљева образовања и стандарда постигнућа и приоритетима Министарстава доноси Школски одбор.

67) Пријем у радни однос

Члан 164.

Пријем у радни однос у Школи врши се на основу:

1) коначне одлуке директора о избору кандидата по расписаном конкурсу,

Директор Школе расписује конкурс за пријем у радни однос.

У поступку одлучивања о избору наставника или стручног сарадника директор Школе врши ужи избор кандидата које упућује на предходну проверу психовизичких способности у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријаве.

Проверу психофизичких способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

У року од 8 дана од дана добијања резултата провере директор прибавља мишљење органа управљања.

Директор доноси одлуку о избору кандидата у року од 8 дана од дана добијања мишљења органа управљања.

Кандидат незадовољан одлуком о избору може да поднесе приговор Школском одбору у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

Ако Школски одбор у утврћеном року не одлучи о приговору, или ако је кандидат незадовољан другостепеном одлуком, може се обратити надлежном суду у року од 15 дана.

После доношења коначне одлуке о избору кандидата директор закључује уговор о раду са изабраним кандидатом.

68) Преузимање запослених

Члан 165.

Запосленим који је у школи у радном односу на недређено време а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом, остварује право на преузимање, стављањем на листу запослених са које се врши преузимање, у складу са законом.

69) Радни однос на одређено време

Члан166.

Школа може да прими у радни однос на одрећено време без конкурса лице ради:

1) замене одсутног запосленог до 60 дана,

2) до прузимања запосленог, односно до коначности одлуке о избору кандидата по расписаном конкурсу,

3) до избора кандидата када се на конкурс не пријави ни један кандидат или ни један од пријављених кандидата не испуњава услове, а најдуже до завршетка школске године,

4) извођења верске наставе.

Наставника верске наставе, упућује у Школу Тимочка епархија Српске православне цркве са утврђене листе за сваку школску годину.

За извођене верске наставе наставник са Школом закључује уговор о раду у трајању од 12 месеци, за сваку школску годину.

Школа прима у радни однос на одређено враме по расписаном конкурсу лице:

1) ради замене одсутног запосленог преко 60 дана,

2) у својству приправника.

3) ради обављања послова педагошког асисетента, у складу са законом.

70) Пробни рад

Члан 167.

Пробни рад може да се уговори са наставником и стручним сарадником који има лиценцу и који се прима у радни однос на неодређено време, и изузетно на одређено време преко годину дана рада, у складу са законом.

71) Упућивање на рад у иностарнство

Члан 168.

Наставник се упућује на рад у иностранство на време од годину дана уз могућност продужења.

Наставнику Школе мирује радни однос на радном месту са кога је упућен у иностарнство.

72) Уговор о извођењу наставе

Члан 169.

Директор Школе може да закључи уговор о извођењу наставе за највише 30% од пуног радног времена са лицем без лиценце за наставника, које је запослено код другог послодавца у случајевима утврђеним законом и овим Статутом, уз предходно добијену сагласност послодавца тога лица.

Лице ангажовано по основу уговора из става 1. овог става не стиче својство запосленог у Школи.

Лице из става 1. овог члана учествује у раду стручних органа Школе без права одлучивања осим у одељенском већу.

73) Норма непосредног рада наставника и стручних сарадника са ученицима

Члан 170.

У оквиру недељног пуног радног времена:

1) Наставник изводи наставу 20 часова и 4 часа других облика непосредног образовног-васпитног рада са ученицима (допунски, додатни, индивидуализовани, припремни рад и други облици рада, у складу са законом) – 60% радног времена, а наставник практичне наставе 26 часова,

2) стручни сарадник остварује све облике рада са ученицима, наставницима, педагошким асистентима, другим сарадницима, родитељима, односно старатељима ученика - 75% радног времена.

Структуру и распоред обавеза наставника и стручног сарадника у оквиру радне недеље утврђује се годишњим планом рада.

Распоред обавеза наставника у погледу непосредног рада са ученицима као и других обавеза може да се утврди тако да структура и распоред буду различити у оквиру радних недеља.

Норму свих облика непосредног рада са ученицима наставника, и стручног сарадника у оквиру радне недеље и годишњу норму, прописује министар.

Ако школа не може да обезбеди стручно лице за највише 6 часова наставе седмично из одређеног предмета, може да распореди ове часове наставницима тог предмета најдуже краја школске године и овај рад се не сматра прековременим радом.

74) Непуно и пуно радно време

Члан 171.

Наставнику или стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује статус у погледу рада са пуним или непуним радним временом, на основу програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и поделе часова.

Наставник или стручни сарадник који је распоређен за део прописане норме свих облика непосредног рада са ученицима, има статус запосленог са непуним радним временом.

Наставник или стручни сарадник који је остао нераспоређен, остварује права запосленог за чијим је радом престала потреба, у складу са законом.

75) Годишњи одмор

Члан 172.

Запослени у Школи по правилу користи годишњи одмор за време школског распуста.

Годишњи одмор запослених у Школи не може да буде дужи од трајања утврђеног законом којим се уређују годишњи одмор за запослене у државним органима, односно посебним колективним уговором за средње школе.

76) Одговорност запосленог

Члан 173.

Запослени може да одговара у складу са посебним општим актом за:

1) лакшу повреду радне обавезе, утврђену општим актом;

2) тежу повреду радне обавезе прописану законом;

3) повреду забране прописане Законом о основама система образовања и васпитања;

4) Материјалну штету коју нанесе школи, намерно или крејњом непажњом, у складу са законом.

77) Удаљавање са рада

Члан 174.

Запослени се привремено удаљава са рада због учињене теже повреде радне обавезе, односно повреде забране прописане законом, до окончања дисциплинског поступка, односно до укидања суспензије лиценце у складу са законом

Ако директор не удаљи запосленог, Школски одбор дужан је да донесе одлуку о удаљењу из става 1. овог члана.

78) Дисциплински поступак

Члан 175.

Директор Школе покреће, води, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку против запосленог, у складу са законом и посебним општим актом.

79) Повреде радних обавеза

Члан 176.

Лакше и теже повреде радних обавеза и мере које се изричу запосленом у Школи уређују се општим актом Школе.

Члан 177.

Теже повреде радних обавеза запослених у Школи осим повреда прописаних законом јесу:

1) извршење кривичних дела на раду или у вези са радом,

2) неспровођење мера безбедности ученика и запослених

3) подстрекивање на употребу алкохолних пића код ученика или њихово омогућавање, давање или непријављивање набавке или употребе,

4) подстрекивање на употребу наркотичких средстава или психоективне супстанце код ученика или њено омогућавање, давање или непријављивање набавке или употребе,

5) ношење оружја у Школи или у кругу Школе,

6) неовлашћена промена података у евиденцији односно јавној исправи брисањем, додавањем, прецртавањем, или изостављањем података,

7) уништење, оштећење, скривање или изношење евиденције, односно обрасца јавне исправе или јавне исправе,

8) непотпуно, неблаговремено и несавесно вођење евиденције,

9) наплаћивање припреме ученика школе у којој је наставник у радно односу, а ради оцењивања односно полагања испита,

10) долазак на рад у пијаном или припитом стању, употреба алкохола и других опојних средстава који смањују радну способност.

11) одбијање давања на увид резултата писмене провере знања ученицима, родитељима односно старатељима,

12) одбијање пријема или давање на увид евиденције, лицу које врши надзор над радом Школе, родитељима, односно старатељима.

13) незаконит рад или пропуштање радњи чиме се спречава или онемогућава остваривање права ученика или другог запосленог,

14) неизвршавање или несавесно, неблаговремено или немарно извршавање послова или налога директора у току рада, односно за време незаконите обуставе рада или штрајка.

15) Злоупотреба права из радног односа

16) незаконито располагање средствима, школским простором, опремом и имовином школе

17) неоправдано одсуство са рада најмање два узастопна радна дана,

18) друге повреде радне обавезе у складу са законом.

80) Престанак радног односа

Члан 178.

Радни однос запосленог у Школи престаје у складу са законом а на основу решења директора.

81) Правна заштита

Члан 179.

На решење о остваривању права, обавеза и одговорности запослени има право приговора Школском одбору, у року од 8 дана од дана достављања одлуке односно решања. Школски одбор дужан је да одлучи о приговору у року од 15 дана.

Ако Школски одбор не одлучи по приговору у утврђеном року или ако заполени није задовољан другостепеном одлуком, може да се обрати надлежном суду у року од 15 дана.

Начин поступања Школског одбора по приговору ближе се уређује посебним општим актом

VI. Надзор над радом Школе

82) Инспекцијски и стручно педагошки надзор

Члан 180.

Инспекцијски и стручно педагошки надзор над радом Школе врши министарство.

Министарство врши инспекцијски надзор:

1) надзор над законитошћу рада Школе,

2) над законитошћу аката Школе, када она на основу закона решава о правима, обавезама и правним инетересима грађана.

3) инспекцијски надзор над радом Школе као поверени посао, обавља општинска управа.

4) Министарство врши непосредни инспекцијски надзор, ако га општинска управа не врши.

По жалби поводом првостепеног решења општинске управе донетог у вршењу инспекцијског надзора решава Министарство.

83) Послови инспекцијског надзора

Члан 181

Послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор.

Просветни инспектор врши контролу:

1) поступања Школе у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, у области образовања и васпитања

2) остваривање заштите права ученика, њихових родитеља односно старатеља и запослених,

3) остваривање права и обавеза запослених, ученика,њихових родитеља односно старатеља и запослених,

4) обезбеђивања заштите ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања занемаривања и страначког организовања и деловања у школи,

5) поступка уписа и поништава упис у Школу ако је обављен супротно закону,

6) испуњеност прописаних услова за спровођење испита,

7) прописане евиденције коју води школа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа

8) испуњености услова за обављање делатности у поступку верификације школе као и у случају обуставе рада или штрајка организованог у супротно од закона

84) Овлашћење инспектора и начин рада

Члан 182.

Просветни инспектор:

1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;

2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;

3) забрањује решењем спровођење радњи у школи које су супротне законом;

4) подносипријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране прописане законом;

5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;

6) обавља и друге послове у складу са законом

Инспекцијски надзор се обавља као редован, ванредни и контролни надзор, у складу са законом.

85) Стручно педагошки надзор

Члан 183.

Послове стручног педагошког надзора врши просветни саветник.

Просветни саветник:

1) вреднује квалитете рада Школе на основу утврђених стандарда, остваривање развојног плана и програма, образовања и васпитања,

2) пружа помоћ и подршку самоврдновању школе

3) прати поштовање општих принципа и остваривање циљева образовања и васпитања

4) саветује и пружа стручну помоћ наставнику, стручном сараднику и директору ради побољшања квалитета њиховог рада и рада Школе и остваривања стандарда постигнућа;

5) саветује и пружа стручну помоћ школи у обезбеђивању заштите ученика и запослених од дискриминације насиља, злостављања и занемаривања у школи;

6) остварује непосредни увид у рад Школе, наставника, стручног сарадника и директора,

7) присуствује извођењу наставе, испита и других облика образовно -васпитног рада,

8) прати остваривање огледа,

9) процењује испуњеност услова за стицање звања,

10) прати и процењује квалитет рада саветника – спољног сарадника,

11) предлаже Школи, министру и надлежним органима предузимање неопходних мера за отклањање неправилности, недостатака у обављању образовно-васпитног и стручног рада и за њихово унапређивање.

Просветни саветник у обављању својих послова прибавља мишљење ученичког парламента у складу са законом.

86) Саветник - спољни сарадник

Члан 184.

За пружање саветодавне и стручне помоћи наставнику, стручном сараднику, стручним већима, активима и тимовима: демонстрирање поступка и метода, одржавање огледног часа или активности, пружањем повратне информације о активностима и предузетим мерама наставника и стручног сарадника, давањем стручних препорука за побољшање рада и сарадње са просветним инспектором и просветним саветником, Министарство може упутити школи саветника – спољног сарадника.

Са саветником се закључује уговор о допунском раду, у складу са законом.

87) Евиденције и јавне исправе

Члан 185.

Ради праћења података о ученицима Школа води следећу евиденцију:

1) матичну књигу,

2) књигу евиденције о образовно-васпитним раду (дневник рада),

3) евиденцију о испитима (поправним, разредним, допунским и сл.),

4) евиденцију о подели предмета на наставнике и сл.

Евиденције из става 1. овог члана воде се на српском језику и ћириличном писму.

Школа трајно чува матичну књигу и евиденције о издатим сведочанствима и дипломама. Остале евиденције чува у складу са законом.

Члан 186.

Школа сваком ученику издаје јавне исправе и то:

1) ђачку књижицу,

2) исписницу, ученику који се исписује,

3) сведочанство за сваки завршен разред,

4) сведочанство или уверење о стеченом степену стручне спреме,

5) диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,

6) уверење о положеним испистима,

7) уверења којима се регулише чињеница везана за статусна питања ученика и сл.

Јавна исправа из става 1. овог члана издаје се на српском језику ћириличним писмом.

Образац јавне исправе прописује министарство просвете и одобрава његово издавање.

Члан 187.

Школа води базу података у оквиру заједничког информационог система просвете, у складу са законом.

Члан 188.

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, након проглашења јавне исправе неважећом у Службеном гласнику Републике Србије.

Дупликат јавне исправе потписује директор Школе и оверава на прописан начин као и оригинал.

У недостатку одговарајућег обрасца, Школа издаје уверење са потребним подацима на обрасцу који сама утврди.

Јавну исправу која није издата у складу са законом поништиће Школа, а ако она то не учини у законском року то ће учинити Минисатрство просвете.

88) Ученичка задруга

Члан 189.

Ради унапређивања радне културе ученика, изграђивања стваралачког и одговорног односа према раду и средствима рада, стицању радних навика и умећа, развијања способности за рад и примени стечених знања и развијању позитивних особина ученика, ученици и наставници Школе оснивају Ученичку задругу.

Међусобни односи, права и обавезе чланова Задруге, уређују се правилима које доносе чланови Задруге на збору задругара уз предходно добијену сагласност Школског одбора Школе.

Члан 190.

Пословање Ученичке задруге обавља се преко Школе.

Средства Ученичке задруге, остварена радом задругара, налазе се на посебном рачуну Школе и не улазе у укупан приход Школе.

О располагаљу средствима Ученичке задруге одлучују чланови задруге, у складу са посебним правилником који доноси савет задруге.

Члан 191.

Ученичка задруга Школе је приозводно - набавно - продајна.

Члан 192.

Ученичком задругом управља савет задругара.

Савет задругара броји пет чланова које на период од две године бирају задругари.

Савет задруге има председника и његовог заменика који се бирају из реда чланова Савета задруге.

Председник Савета задруге сазива седнице, руководи седницама, потписује одлуке које Савет задруге доноси и стара се о њиховом извршавању.

Савет задругара доноси одлуку јавним гласањем већином гласова укупног броја чланова Савета.

VII. Статут и други општи акти

89) Статут

Члан 193.

Општи акти Школе су: Статут, правилник, одлука којим се на општи начин уређују одређена питања и пословник.

Други општи акти Школе морају бити у складу са Статутом.

Члан 194.

Статут Школе и други општи акти се доносе по следећем поступку:

1) секретар школе израђује нацрт акта, уз асистенцију комисије, коју образује Школски одбор, који се даје на јавну расправу запосленима, Наставничком већу, синдикату, ученичком парламенту, савету родитеља, у трајању до петнајест дана;

2) Примедбе и предлоге са јавне расправе, у виду амандмана који су рационални правно могући и прихватљиви, комисија и секретар уграђују у нацрт акта, који као предлог иде на разматрање и усвајање надлежном органу.

Члан 195.

Доношење Статута се оглашава на огласној табли Школе.

Школа обезбеђује доступност Статута и других општих аката сваком запосленом, синдикату, ученицима и њиховим родитељима односно старатељима достављањем два примерка школској библиотеци, где се могу разгледати, преписивати и фотокопирати.

Записници са седнице органа Школе (Школски одбор, Савет родитеља, Наставничког већа, као и других органа ако је то од ширег значаја, појединачни акти објављују се на огласној табли школе у року од 5 дана од дана одржавања седнице органа, односно њиховог доношења.

Члан 196.

Измене и допуне Статута и других општих аката врше се по поступку за доношење Статута.

Статут и друга општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе, на којој морају стајати најмање десет дана.

Секретар школе својим потписом потврђује датум објављивања Статута и других општих аката на огласној табли школе.

Аутентично тумачење одредаба Статута даје Школски одбор.

90) Други општи акти

Члан 197.

Друге опште акте Школе доноси Школски одбор изузев Правилника о систематизацији радних места. који доноси директор Школе, у складу са Законом о раду и посебним колективним уговором, уз сагласност Школског одбора.

Појединачни акти које доносе органи и овлашћени радници у Школи морају бити у складу са одговарајућим општим актима Школе.

Члан 198.

У Школи се поред Статута доносе следећи општи акти:

1) појединачни колективни уговор, односно правилник о раду, платама, накнадама и другим примањима,

2) правилник о систематизацији радних места,

3) правилник о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара,

4) правилник о понашању ученика, запослених и родитеља,

5) правилник о безбедности, о испитима, о књиговодству, о попису итд.

6) пословник о раду Школског одбора и других органа,

7) други општи акти чија обавеза доношења произилази из Закона и овог Статута.

91) Прелазне и завршне одредбе

Члан 199.

Директор школе изабран до дана ступања на снегу ступања Закона о основама система образовања и васпитања дужан, односно пре 11.9.2009.године је дужан да у року од две године од дана доношења подзаконског акта из члана 59 став 17. Закона о основама система образовања и васпитања положи испит за директора.

Директору престаје дужност ако не положи испит у року из става 1. овог члана.

Члан 200.

За све што није регулисано овим Статутом примењиваће се одредбе Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о средњој школи и други прописи који регулишу дату област.

Школски одбор именован до дана ступања на снагу Закона о изменама и дoпунама Закона о основама система образовања и васпитања, ""Сл. гласник РС"" бр. 52/11 односно пре 20.8.2011. године обавиће своју функцију до истека мандата.

Члан 201.

Школа је обавезна да своје опште акте донете пре ступања на снагу овог Статута усагласи са њим у року од шест месеци од његовог ступања на снагу.

До ступања на снагу општих аката усаглашених са Стетутом, а најкасније до истека рока из става 1 овог члана, примењиваће се општи акти донети пре ступањана снагу Статута, ако нису у супротности са његовим одредбама и одредбама других позитивних прописа.

По истеку рока из предходног става овог члана, општи акти донети пре ступања на снагу Статута престају да важе.

Члан 202.

Овај Статут ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Школе од 26.2.2010. године.

дел. бр. 012-2/7-11 у Сокобањи, 14.10.2011. године

Статут је објављен

дана 17.10.2011. године

Секретар Председник Школског одбора

_________________________ ________________________


Садржај

I. Основне одредбе. 1

Правни положај и одговорност. 1

Заступање и представљање. 1

Делатност Школе. 2

Печат и штамбиљи Школе. 3

Забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и страначког организовања. 3

Осигурање квалитета рада школе. 4

Развојни план школе. 4

Струковно и стручно повезивање. 4

Статусне промене, промена назива, седишта и забрана рада. 4

Верификација Школе. 5

Организација Школе у остваривању образовно - васпитне делатности. 5

Програм образовања и васпитања. 5

Образовно васпитни рад. 5

Школски програм. 6

Школска година. 7

Програм огледа. 7

Годишњи план рада. 7

Остваривање школског програма. 7

II Управљање и руковођење. 8

Органи Школе. 8

Вршилац дужности директора. 11

Заменик директора. 11

Престанак дужности директора. 11

Права директора Школе по престанку дужности. 12

Школски одбор. 12

Мандат органа управљања. 13

Привремени орган управљања. 13

Сарадња са родитељима. 15

Савет родитеља. 15

III. Стручни органи Школе, тимови и педагошки колегијум. 17

1. Наставничко веће. 17

2. Одељенско веће. 18

3. Стручни активи. 19

Стручна већа. 20

Делокруг стручног већа. 20

Педагошки колегијум. 21

5. Одељенски старешина. 21

Стручни тимови. 23

Секретар Школе. 23

IV. Ученици. 23

Упис ученика. 23

Упис страних држављана и лица без држављанства. 24

Испити. 24

Ослобађање физичког васпитања. 26

Оцењивање ученика. 26

Жалба и приговор на оцену. 26

Права, обавезе и одговорности ученика. 27

Обавезе ученика. 27

Похваљивање и награђивање. 28

Одговорност ученика. 29

Лакше повреде обавеза ученика и васпитне мере. 29

Повреде забране ученика и васпитно-дисциплинске мере. 31

Васпитно-дисциплински поступак. 31

Смањење оцене из владања. 32

Правна заштита ученика. 33

Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама. 33

Материјална одговорност ученика. 33

Одељењска заједница и Ученички парламент. 33

V Запослени у школи. 34

Задаци стручног сарадника. 35

Образовање наставника и стручних сарадника. 35

Услови за пријем у радни однос наставника и стручност сарадника. 35

Услови за рад наставника и стручног сарадника. 36

Наставник и стручни сарадник - приправник. 36

Приправник стажиста. 36

Издавање лиценце. 37

Суспензија лиценце. 37

Одузимање лиценце. 37

Стручно усавршавање и звања наставника и стручног сарадника. 37

Пријем у радни однос. 38

Преузимање запослених. 38

Радни однос на одређено време. 38

Пробни рад. 39

Упућивање на рад у иностарнство. 39

Уговор о извођењу наставе. 39

Норма непосредног рада наставника и стручних сарадника са ученицима. 39

Непуно и пуно радно време. 39

Годишњи одмор. 40

Одговорност запосленог 40

Удаљавање са рада. 40

Дисциплински поступак. 40

Повреде радних обавеза. 40

Престанак радног односа. 41

Правна заштита. 41

VI. Надзор над радом Школе. 41

Инспекцијски и стручно педагошки надзор. 41

Послови инспекцијског надзора. 41

Овлашћење инспектора и начин рада. 42

Стручно педагошки надзор. 42

Саветник - спољни сарадник. 42

Евиденције и јавне исправе. 42

Ученичка задруга. 43

VII. Статут и други општи акти. 44

Статут. 44

Други општи акти. 44

Прелазне и завршне одредбе. 45

 

посетиоци

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас17
mod_vvisit_counterЈуче48
mod_vvisit_counterОве недеље65
mod_vvisit_counterПрошле недеље345
mod_vvisit_counterОвог месеца1044
mod_vvisit_counterПретодног месеца1614
mod_vvisit_counterСвега посета128889

На мрежи (задњих 20 минута): 1
Your IP: 3.80.55.37
,
Сада је: 21-01-2019 09:08